"ح ق ق" ifadesi tarandı:
# İçinde "ح ق ق" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ح ق ق|ḪGGأحقÊḪGeHaḳḳudaha doğrudur"""Is it true?"""11x
ح ق ق|ḪGG أحق ÊḪG eHaḳḳu hak sahibidirler (have) better right 2:228
ح ق ق|ḪGG أحق ÊḪG eHaḳḳu daha layıkız (are) more entitled 2:247
ح ق ق|ḪGG أحق ÊḪG eHaḳḳu daha doğrudur (is) truer 5:107
ح ق ق|ḪGG أحق ÊḪG eHaḳḳu daha layıktır has more right 6:81
ح ق ق|ḪGG أحق ÊḪG eHaḳḳu en layık olan (has) more right 9:13
ح ق ق|ḪGG أحق ÊḪG eHaḳḳu daha uygundu (have) more right 9:62
ح ق ق|ḪGG أحق ÊḪG eHaḳḳu elbette daha uygundur (is) more worthy 9:108
ح ق ق|ḪGG أحق ÊḪG eHaḳḳu daha lâyıktır more worthy 10:35
ح ق ق|ḪGG أحق ÊḪG eHaḳḳun gerçek mi? """Is it true?""" 10:53
ح ق ق|ḪGG أحق ÊḪG eHaḳḳu layık olan has more right 33:37
ح ق ق|ḪGG أحق ÊḪG eHaḳḳa daha layık more deserving 48:26
ح ق ق|ḪGGاستحقESTḪGsteHaḳḳahaksızlık edilenlerdenhave a lawful right1x
ح ق ق|ḪGG استحق ESTḪG steHaḳḳa haksızlık edilenlerden have a lawful right 5:107
ح ق ق|ḪGGاستحقاESTḪGEsteHaḳḳāişledikleri(were) guilty1x
ح ق ق|ḪGG استحقا ESTḪGE steHaḳḳā işledikleri (were) guilty 5:107
ح ق ق|ḪGGالحاقةELḪEGTEl-Hāḳḳatugerçekleşen(is) the Inevitable Reality?3x
ح ق ق|ḪGG الحاقة ELḪEGT El-Hāḳḳatu gerçekleşen The Inevitable Reality! 69:1
ح ق ق|ḪGG الحاقة ELḪEGT l-Hāḳḳatu gerçekleşen (is) the Inevitable Reality? 69:2
ح ق ق|ḪGG الحاقة ELḪEGT l-Hāḳḳatu gerçekleşenin (is) the Inevitable Reality? 69:3
ح ق ق|ḪGGالحقELḪGl-Haḳḳu(Bu,) gerçektir"""The truth"109x
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu haktır (gerçektir) (is) the truth 2:26
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa gerçeği the Truth 2:42
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa hakkı the Truth 2:42
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi hak [the] right. 2:61
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu haktır (is) the truth 2:91
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu gerçek the truth. 2:109
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu bir gerçek olduğunu (is) the truth 2:144
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa gerçeği the Truth 2:146
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG El-Haḳḳu Gerçek The Truth 2:147
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi gerçeğe the Truth 2:213
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu hak olan (borçlu) (is) the right 2:282
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu borçlu olan (is) the right, 2:282
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG El-Haḳḳu (Bu,) gerçektir The truth 3:60
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu gerçek [the] true. 3:62
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa hakkı the truth 3:71
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa gerçeği the truth 3:71
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi hak- the truth - 3:154
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa gerçek the truth. 4:171
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi gerçek(ten ayrılıp) the truth. 5:48
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi haksız yere the truth, 5:77
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi gerçekleri the truth. 5:83
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi gerçeğe the truth? 5:84
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa gerçeği the truth, 6:57
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi gerçek olan [the] True, 6:62
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu gerçek iken (is) the truth. 6:66
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu haktır (is) the truth. 6:73
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi gerçek the truth 6:93
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu tam doğrudur (will be) the truth. 7:8
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi haksız [the] right, 7:33
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa gerçekten the truth. 7:105
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu gerçek the truth, 7:118
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi hak "[the] right;" 7:146
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa gerçekten the truth 7:169
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi hakka the truth 8:6
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa hakkı the truth 8:7
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa hakkı the truth 8:8
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa bir gerçek the truth 8:32
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi gerçek (of) the truth, 9:29
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi hak (of) [the] truth, 9:33
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu hak the truth 9:48
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi haksız yere [the] right. 10:23
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi gerçek the true, 10:30
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu gerçek the true. 10:32
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi gerçeğin the truth 10:32
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi hakka "the truth?""" 10:35
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi hakka the truth 10:35
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi gerçek açısından the truth 10:36
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu gerçek the truth 10:76
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa hakkı the truth 10:82
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu gerçek the truth 10:94
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu hak the truth 10:108
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu bir gerçektir (is) the truth 11:17
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu haktır (is) true, 11:45
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu bir hak the truth 11:120
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu hak the truth. 12:51
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu haktır (is) the truth, 13:1
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi gerçek (of) the truth. 13:14
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa hakkı the truth 13:17
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu hak olduğunu (is) the truth 13:19
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi gerçek (of) truth. 14:22
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu Hak the truth 17:81
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu bu gerçek """The truth" 18:29
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi hak olan the True. 18:44
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa hakkı the truth. 18:56
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi gerçek (of) truth 19:34
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu gerçek the True. 20:114
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa hakkı the truth 21:24
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu gerçek [the] true 21:97
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu tek gerçektir (is) the Truth. 22:6
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu bir hak (gerçek) olduğunu (is) the truth 22:54
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu Hak'tır (is) the Truth, 22:62
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu hak the truth 23:71
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu hak the Truth. 23:116
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa hak ettikleri the due, 24:25
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu Hak'tır (is) the Truth 24:25
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu hüküm the truth, 24:49
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu gerçek (will be) truly, 25:26
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi gerçek the truth 27:79
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi hakkı right, 28:39
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu hak the truth 28:48
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu bir haktır (is) the truth 28:53
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa gerçek the truth 28:75
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu haktır (is) the Truth, 31:30
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu gerçektir (is) the truth 32:3
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa gerçeği the truth, 33:4
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi gerçek(i söylemek)- the truth. 33:53
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa gerçek olduğunu (is) the Truth, 34:6
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa hakkı """The truth.""" 34:23
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu hak the truth 34:49
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu gerçektir (is) the truth 35:31
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa hakkı the truth. 40:5
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi hakkı right 40:75
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi hakkı [the] right 41:15
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu gerçek olduğu (is) the truth. 41:53
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu gerçek olduğunu (is) the truth. 42:18
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa hakkı the truth 42:24
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi haksız yere right. 42:42
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu gerçek söz the truth 43:29
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu gerçek the truth, 43:30
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi haksız yere [the] right 46:20
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi gerçeğe the truth 46:30
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu gerçektir (is) the truth 47:2
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳa hakka (the) truth 47:3
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi hak the true 48:28
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi hak(tan) the truth 53:28
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi hak- the truth? 57:16
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi hak- the truth, 60:1
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳi hak (of) the truth, 61:9
ح ق ق|ḪGG الحق ELḪG l-Haḳḳu hak the True. 78:39
ح ق ق|ḪGGبالحقBELḪGbil-Haḳḳiadaletle"in truth;"74x
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi doğruyu "with the truth.""" 2:71
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçekle with the truth, 2:119
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak olarak with [the] Truth. 2:176
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak olarak in [the] truth 2:213
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak olarak in [the] truth. 2:252
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak ile in [the] truth 3:3
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçek ile in truth. 3:108
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçek ile with the truth 4:105
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçeği with the truth 4:170
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçek olarak in truth, 5:27
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçekle in [the] truth, 5:48
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hakkı the truth 6:5
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçek "the truth?""" 6:30
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak (ve hikmet) ile in truth. 6:73
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak olarak in truth, 6:114
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak ile by (legal) right. 6:151
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçeği "with the truth.""" 7:43
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçeği with the truth, 7:53
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçekle in truth 7:89
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi doğrulukla with truth 7:159
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak ile with the truth 7:181
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçek'le in truth, 8:5
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak olmak in truth. 10:5
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak ile in truth? 14:19
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak ile "with the truth;" 15:8
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçeği in truth, 15:55
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçeği with the truth, 15:64
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak ile in truth. 15:85
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak ile in truth. 16:3
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçek olarak in truth, 16:102
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi haksız yere by right. 17:33
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçek olarak in truth. 18:13
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hakkı the truth 21:18
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçeği with the truth, 21:55
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak ile in truth. 21:112
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçekten in truth, 23:41
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçeği "with the truth;" 23:62
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hakkı the truth, 23:70
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hakkı the truth, 23:90
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçeği the truth, 25:33
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak(lı sebep) by right 25:68
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçek olarak in truth 28:3
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak ile in truth. 29:44
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçeği the truth 29:68
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak olması in truth 30:8
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak ile in truth. 34:26
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçeği the truth, 34:48
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçek ile with the truth, 35:24
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçeği the truth 37:37
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak ile in truth 38:22
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi adaletle in truth 38:26
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak ile "in truth;" 39:2
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak ile in [the] truth. 39:5
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak ile in truth. 39:41
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi adaletle in truth, 39:69
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak ile in truth, 39:75
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak ile in truth, 40:20
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hakk ile the truth 40:25
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak ile in truth, 40:78
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçeği içeren in truth, 42:17
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hakkı the truth, 43:78
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hakka to the truth, 43:86
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hikmetli bir gaye in [the] truth, 44:39
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçek ile in truth. 45:6
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçek olarak in truth 45:22
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçeği in truth. 45:29
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçek ile in truth 46:3
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçek "the truth?""" 46:34
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak ile in truth. 48:27
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak ile the truth 50:5
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçekten in truth, 50:19
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi gerçek olarak in truth. 50:42
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hak (hikmet) ile with truth, 64:3
ح ق ق|ḪGG بالحق BELḪG bil-Haḳḳi hakkı to the truth 103:3
ح ق ق|ḪGGبحقBḪGbiHaḳḳingerçek(had) right.1x
ح ق ق|ḪGG بحق BḪG biHaḳḳin gerçek (had) right. 5:116
ح ق ق|ḪGGحقḪGHaḳḳabir hak"(is) true."""34x
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳa doğru bir (as it has the) right 2:121
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳin hak right 3:21
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳun hak olduğunu (is) true, 3:86
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳa hakkıyla (as is His) right 3:102
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳin hak- right. 3:112
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳin haksız yere (any) right, 3:181
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳin haksız any right 4:155
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳa hakkıyla (with) true 6:91
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳa hak oldu deserved - 7:30
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳun gerçektir (is) true. 10:55
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳin hakkımız right. 11:79
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳun gerçek olduğunu (is) true, 18:21
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳa hak olmuştur (is) justly due 22:18
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳin hak right 22:40
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳa hakkıyle (with) due 22:74
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳa hakkıyla (with the) striving due (to) Him. 22:78
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳun haktır (is) true. 28:13
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳa hak (has) come true 28:63
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳun haktır (is) true. 30:60
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳun gerçektir (is) True, 31:33
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳa hak oldu (is) true 32:13
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳun gerçektir (is) true. 35:5
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳa hak oldu (has) proved true 36:7
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳa hak olan became due 39:19
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳa gereği gibi (with) true 39:67
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳun gerçektir (is) true. 40:55
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳun gerçektir (is) true. 40:77
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳun gerçektir (is) true 45:32
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳun gerçektir "(is) true.""" 46:17
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳa hak olan (has) proved true 46:18
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳun bir hak (was the) right 51:19
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳu gerçek (is the) truth 56:95
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳa hakkıyla (with) right 57:27
ح ق ق|ḪGG حق ḪG Haḳḳun bir hak (hisse) (is) a right 70:24
ح ق ق|ḪGGحقاḪGEHaḳḳanbir haktır"(to be) true?"""17x
ح ق ق|ḪGG حقا ḪGE Haḳḳan bir haktır (borçtur) a duty 2:180
ح ق ق|ḪGG حقا ḪGE Haḳḳan bu bir borçtur a duty 2:236
ح ق ق|ḪGG حقا ḪGE Haḳḳan bir haktır (borçtur) a duty 2:241
ح ق ق|ḪGG حقا ḪGE Haḳḳan gerçek (in) truth, 4:122
ح ق ق|ḪGG حقا ḪGE Haḳḳan gerçek truly. 4:151
ح ق ق|ḪGG حقا ḪGE Haḳḳan gerçek true. 7:44
ح ق ق|ḪGG حقا ḪGE Haḳḳan gerçek "(to be) true?""" 7:44
ح ق ق|ḪGG حقا ḪGE Haḳḳan gerçek (in) truth. 8:4
ح ق ق|ḪGG حقا ḪGE Haḳḳan gerçek (in) truth. 8:74
ح ق ق|ḪGG حقا ḪGE Haḳḳan gerçek true, 9:111
ح ق ق|ḪGG حقا ḪGE Haḳḳan gerçektir (is) true. 10:4
ح ق ق|ḪGG حقا ḪGE Haḳḳan bir haktır (it is) an obligation 10:103
ح ق ق|ḪGG حقا ḪGE Haḳḳan gerçek true. 12:100
ح ق ق|ḪGG حقا ḪGE Haḳḳan gerçek olarak (in) truth, 16:38
ح ق ق|ḪGG حقا ḪGE Haḳḳan haktır (gerçektir) "true.""" 18:98
ح ق ق|ḪGG حقا ḪGE Haḳḳan borç incumbent 30:47
ح ق ق|ḪGG حقا ḪGE Haḳḳan gerçek (is) true. 31:9
ح ق ق|ḪGGحقتḪGTHaḳḳatgerçekleşmiş oldu(is) proved true5x
ح ق ق|ḪGG حقت ḪGT Haḳḳat gerçekleşmiş oldu (is) proved true 10:33
ح ق ق|ḪGG حقت ḪGT Haḳḳat kesinleşmiş olan(lar) has become due 10:96
ح ق ق|ḪGG حقت ḪGT Haḳḳat hak oldu was justified 16:36
ح ق ق|ḪGG حقت ḪGT Haḳḳat hak olmuştur has been justified 39:71
ح ق ق|ḪGG حقت ḪGT Haḳḳat yerini buldu has been justified 40:6
ح ق ق|ḪGGحقهḪGHHaḳḳahuhakkınıhis right3x
ح ق ق|ḪGG حقه ḪGH Haḳḳahu hakkını (sadakasını) its due 6:141
ح ق ق|ḪGG حقه ḪGH Haḳḳahu hakkını his right, 17:26
ح ق ق|ḪGG حقه ḪGH Haḳḳahu hakkını his right 30:38
ح ق ق|ḪGGحقيقḪGYGHaḳīḳunborçturObligated1x
ح ق ق|ḪGG حقيق ḪGYG Haḳīḳun borçtur Obligated 7:105
ح ق ق|ḪGGفالحقFELḪGfelHaḳḳugerçektir"""Then (it is) the truth"1x
ح ق ق|ḪGG فالحق FELḪG felHaḳḳu gerçektir """Then (it is) the truth" 38:84
ح ق ق|ḪGGفحقFḪGfeHaḳḳaartık hak olduso (is) proved true4x
ح ق ق|ḪGG فحق FḪG feHaḳḳa böylece gerekli olur so (is) proved true 17:16
ح ق ق|ḪGG فحق FḪG feHaḳḳa artık hak oldu So has been proved true 37:31
ح ق ق|ḪGG فحق FḪG feHaḳḳa ve hak ettiler so (was) just 38:14
ح ق ق|ḪGG فحق FḪG feHaḳḳa hak ettiler so was fulfilled 50:14
ح ق ق|ḪGGلحقLḪGleHaḳḳungerçektir(is) surely (the) truth4x
ح ق ق|ḪGG لحق LḪG leHaḳḳun gerçektir (is) surely the truth, 10:53
ح ق ق|ḪGG لحق LḪG leHaḳḳun gerçektir (is) surely (the) truth - 38:64
ح ق ق|ḪGG لحق LḪG leHaḳḳun gerçektir (is) surely (the) truth 51:23
ح ق ق|ḪGG لحق LḪG leHaḳḳu muhakkak gerçektir surely (the) truth 69:51
ح ق ق|ḪGGللحقLLḪGlelHaḳḳubir gerçektir(is) surely the truth7x
ح ق ق|ḪGG للحق LLḪG lelHaḳḳu bir gerçektir (is) surely the truth 2:149
ح ق ق|ḪGG للحق LLḪG lilHaḳḳi hakka to the truth. 10:35
ح ق ق|ḪGG للحق LLḪG lilHaḳḳi gerçek about the truth 10:77
ح ق ق|ḪGG للحق LLḪG lilHaḳḳi haktan to the truth, 23:70
ح ق ق|ḪGG للحق LLḪG lilHaḳḳi hakkı about the truth 34:43
ح ق ق|ḪGG للحق LLḪG lilHaḳḳi haktan to the truth 43:78
ح ق ق|ḪGG للحق LLḪG lilHaḳḳi hakk için of the truth 46:7
ح ق ق|ḪGGليحقLYḪGliyuHiḳḳata ki gerçekleştirsinThat He might justify1x
ح ق ق|ḪGG ليحق LYḪG liyuHiḳḳa ta ki gerçekleştirsin That He might justify 8:8
ح ق ق|ḪGGوالحقVELḪGvelHaḳḳave gerçektenand the truth1x
ح ق ق|ḪGG والحق VELḪG velHaḳḳa ve gerçekten and the truth 38:84
ح ق ق|ḪGGوبالحقVBELḪGve bil-Haḳḳive hak ileAnd with the truth2x
ح ق ق|ḪGG وبالحق VBELḪG ve bil-Haḳḳi ve hak olarak And with the truth 17:105
ح ق ق|ḪGG وبالحق VBELḪG ve bil-Haḳḳi ve hak ile and with the truth 17:105
ح ق ق|ḪGGوحقVḪGve Haḳḳave gerekli olduand (is) justified1x
ح ق ق|ḪGG وحق VḪG ve Haḳḳa ve gerekli oldu and (is) justified 41:25
ح ق ق|ḪGGوحقتVḪGTve Huḳḳatkendisine yaraştığı üzereand was obligated,2x
ح ق ق|ḪGG وحقت VḪGT ve Huḳḳat kendisine yaraştığı üzere and was obligated, 84:2
ح ق ق|ḪGG وحقت VḪGT ve Huḳḳat kendisine yaraştığı üzere and was obligated. 84:5
ح ق ق|ḪGGويحقVYḪGve yuHiḳḳuortaya çıkarırAnd Allah will establish3x
ح ق ق|ḪGG ويحق VYḪG ve yuHiḳḳu ortaya çıkarır And Allah will establish 10:82
ح ق ق|ḪGG ويحق VYḪG ve yeHiḳḳa ve hak olsun diye and may be proved true 36:70
ح ق ق|ḪGG ويحق VYḪG ve yuHiḳḳu ve yerleştirir and establishes 42:24
ح ق ق|ḪGGيحقYḪGyuHiḳḳagerçekleştirmekjustify1x
ح ق ق|ḪGG يحق YḪG yuHiḳḳa gerçekleştirmek justify 8:7


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}