"FRG" ifadesi tarandı:
# "F-" öntakısı olmadan "RG" ifadesini tara (1:1). {F: böylece/ ohalde/ sonra/ artık ... için}
# İçinde "FRG" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "FRG" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ف ر ق|FRGالفراقELFREGl-firāḳuayrılık zamanı olduğunu(is) the parting.1x
ف ر ق|FRG الفراق ELFREG l-firāḳu ayrılık zamanı olduğunu (is) the parting. 75:28
ف ر ق|FRGالفرقانELFRGENl-furḳāneayrılma(of) the criterion,4x
ف ر ق|FRG الفرقان ELFRGEN l-furḳāne Furkan'ı da the Criterion. 3:4
ف ر ق|FRG الفرقان ELFRGEN l-furḳāni ayrılma (of) the criterion, 8:41
ف ر ق|FRG الفرقان ELFRGEN l-furḳāne Furkan'ı the Criterion 21:48
ف ر ق|FRG الفرقان ELFRGEN l-furḳāne Furkanı the Criterion 25:1
ف ر ق|FRGالفريقينELFRYGYNl-ferīḳayniiki topluluğun(of) the two groups3x
ف ر ق|FRG الفريقين ELFRYGYN l-ferīḳayni iki topluluktan (of) the two parties 6:81
ف ر ق|FRG الفريقين ELFRYGYN l-ferīḳayni iki topluluğun (of) the two parties 11:24
ف ر ق|FRG الفريقين ELFRYGYN l-ferīḳayni iki topluluktan (of) the two groups 19:73
ف ر ق|FRGتتفرقواTTFRGVEteteferraḳūayrışmayınbe divided1x
ف ر ق|FRG تتفرقوا TTFRGVE teteferraḳū ayrışmayın be divided 42:13
ف ر ق|FRGتفرقTFRGteferraḳaayrılığa düşmedilerbecame divided1x
ف ر ق|FRG تفرق TFRG teferraḳa ayrılığa düşmediler became divided 98:4
ف ر ق|FRGتفرقواTFRGVEteferraḳūayrılmayınbe divided.3x
ف ر ق|FRG تفرقوا TFRGVE teferraḳū ayrılmayın be divided. 3:103
ف ر ق|FRG تفرقوا TFRGVE teferraḳū bölünüp became divided 3:105
ف ر ق|FRG تفرقوا TFRGVE teferraḳū onlar ayrılığa düşmediler they became divided 42:14
ف ر ق|FRGفارقوهنFERGVHNferiḳūhunneonlardan ayrılınpart with them1x
ف ر ق|FRG فارقوهن FERGVHN feriḳūhunne onlardan ayrılın part with them 65:2
ف ر ق|FRGفافرقFEFRGfefruḳayırso (make a) separation1x
ف ر ق|FRG فافرق FEFRG fefruḳ ayır so (make a) separation 5:25
ف ر ق|FRGفالفارقاتFELFERGETfelferiḳātive ayıranlaraAnd those who separate1x
ف ر ق|FRG فالفارقات FELFERGET felferiḳāti ve ayıranlara And those who separate 77:4
ف ر ق|FRGفتفرقFTFRGfeteferraḳaayırmasınthen they will separate1x
ف ر ق|FRG فتفرق FTFRG feteferraḳa ayırmasın then they will separate 6:153
ف ر ق|FRGفراقFREGfirāḳuayrılmasıdır(is) parting1x
ف ر ق|FRG فراق FREG firāḳu ayrılmasıdır (is) parting 18:78
ف ر ق|FRGفرقFRGfirḳinbölümpart1x
ف ر ق|FRG فرق FRG firḳin bölüm part 26:63
ف ر ق|FRGفرقاFRGEferḳanayırdıkça(by the) Criterion,1x
ف ر ق|FRG فرقا FRGE ferḳan ayırdıkça (by the) Criterion, 77:4
ف ر ق|FRGفرقاناFRGENEfurḳāneniyi ile kötüyü ayırdedici bir anlayışa criterion1x
ف ر ق|FRG فرقانا FRGENE furḳānen iyi ile kötüyü ayırdedici bir anlayış a criterion 8:29
ف ر ق|FRGفرقةFRGTfirḳatinkabiledengroup1x
ف ر ق|FRG فرقة FRGT firḳatin kabileden group 9:122
ف ر ق|FRGفرقتFRGTferraḳteayrılık çıkardın"""You caused division"1x
ف ر ق|FRG فرقت FRGT ferraḳte ayrılık çıkardın """You caused division" 20:94
ف ر ق|FRGفرقناFRGNEferaḳnāyarmıştıkWe parted1x
ف ر ق|FRG فرقنا FRGNE feraḳnā yarmıştık We parted 2:50
ف ر ق|FRGفرقناهFRGNEHferaḳnāhuparçalara ayırdıkWe have divided,1x
ف ر ق|FRG فرقناه FRGNEH feraḳnāhu parçalara ayırdık We have divided, 17:106
ف ر ق|FRGفرقواFRGVEferraḳūparça parça edendivide2x
ف ر ق|FRG فرقوا FRGVE ferraḳū parça parça eden divide 6:159
ف ر ق|FRG فرقوا FRGVE ferraḳū parçaladılar divide 30:32
ف ر ق|FRGفريقFRYGferīḳunbir bölük(of) a party13x
ف ر ق|FRG فريق FRYG ferīḳun bir grup a party 2:75
ف ر ق|FRG فريق FRYG ferīḳun bir grup a party 2:100
ف ر ق|FRG فريق FRYG ferīḳun bir gurup a party 2:101
ف ر ق|FRG فريق FRYG ferīḳun bir topluluk a party 3:23
ف ر ق|FRG فريق FRYG ferīḳun bir grup a group 4:77
ف ر ق|FRG فريق FRYG ferīḳin bir kısmının (of) a party 9:117
ف ر ق|FRG فريق FRYG ferīḳun bir grup A group 16:54
ف ر ق|FRG فريق FRYG ferīḳun bir zümre a party 23:109
ف ر ق|FRG فريق FRYG ferīḳun bir grup a party 24:47
ف ر ق|FRG فريق FRYG ferīḳun bir grup a party 24:48
ف ر ق|FRG فريق FRYG ferīḳun bir grup A party 30:33
ف ر ق|FRG فريق FRYG ferīḳun bir topluluk a group 33:13
ف ر ق|FRG فريق FRYG ferīḳun bir bölük A party 42:7
ف ر ق|FRGفريقاFRYGEferīḳanbir bölümüa group10x
ف ر ق|FRG فريقا FRYGE ferīḳan bir grubu a party 2:85
ف ر ق|FRG فريقا FRYGE ferīḳan bir grup a group 2:146
ف ر ق|FRG فريقا FRYGE ferīḳan bir kısmını a portion 2:188
ف ر ق|FRG فريقا FRYGE ferīḳan gruba a group 3:100
ف ر ق|FRG فريقا FRYGE ferīḳan bir kısmını a group 5:70
ف ر ق|FRG فريقا FRYGE ferīḳan bir topluluğu A group 7:30
ف ر ق|FRG فريقا FRYGE ferīḳan bir kısmı a party 8:5
ف ر ق|FRG فريقا FRYGE ferīḳan bir kısmını a group 33:26
ف ر ق|FRG فريقا FRYGE ferīḳan bir kısmını da a group. 33:26
ف ر ق|FRG فريقا FRYGE ferīḳan bir bölümü a group 34:20
ف ر ق|FRGفريقانFRYGENferīḳāniiki bölük olmuşlardı(became) two parties1x
ف ر ق|FRG فريقان FRYGEN ferīḳāni iki bölük olmuşlardı (became) two parties 27:45
ف ر ق|FRGففريقاFFRYGEfeferīḳankiminiSo a party1x
ف ر ق|FRG ففريقا FFRYGE feferīḳan kimini So a party 2:87
ف ر ق|FRGلفريقاLFRYGEleferīḳanbir grup (var ki)surely (is) a group -1x
ف ر ق|FRG لفريقا LFRYGE leferīḳan bir grup (var ki) surely (is) a group - 3:78
ف ر ق|FRGمتفرقةMTFRGTmuteferriḳatinayrı ayrıdifferent.1x
ف ر ق|FRG متفرقة MTFRGT muteferriḳatin ayrı ayrı different. 12:67
ف ر ق|FRGمتفرقونMTFRGVNmuteferriḳūneçeşitliseparate1x
ف ر ق|FRG متفرقون MTFRGVN muteferriḳūne çeşitli separate 12:39
ف ر ق|FRGنفرقNFRGnuferriḳuayırdetmeyiz (dediler)we make distinction3x
ف ر ق|FRG نفرق NFRG nuferriḳu ayırım yapmayız we make distinction 2:136
ف ر ق|FRG نفرق NFRG nuferriḳu ayırdetmeyiz (dediler) we make distinction 2:285
ف ر ق|FRG نفرق NFRG nuferriḳu ayırım yapmayız we make distinction 3:84
ف ر ق|FRGوالفرقانVELFRGENvelfurḳānedoğruyu ve yanlışı ayırdetmeyiand the Criterion,2x
ف ر ق|FRG والفرقان VELFRGEN velfurḳāne ve furkan and the Criterion, 2:53
ف ر ق|FRG والفرقان VELFRGEN velfurḳāni doğruyu ve yanlışı ayırdetmeyi and the Criterion. 2:185
ف ر ق|FRGوتفريقاVTFRYGEve tefrīḳanve ayrılık sokmak (için)and (for) division1x
ف ر ق|FRG وتفريقا VTFRYGE ve tefrīḳan ve ayrılık sokmak (için) and (for) division 9:107
ف ر ق|FRGوفريقVFRYGve ferīḳunve bir bölükand a party1x
ف ر ق|FRG وفريق VFRYG ve ferīḳun ve bir bölük and a party 42:7
ف ر ق|FRGوفريقاVFRYGEve ferīḳankimini deand a group3x
ف ر ق|FRG وفريقا VFRYGE ve ferīḳan kimini de and a party 2:87
ف ر ق|FRG وفريقا VFRYGE ve ferīḳan ve bir kısmını da and a group 5:70
ف ر ق|FRG وفريقا VFRYGE ve ferīḳan ve bir topluluğa da and a group 7:30
ف ر ق|FRGيتفرقاYTFRGEyeteferraḳā(eşler) ayrılırlarsathey separate,1x
ف ر ق|FRG يتفرقا YTFRGE yeteferraḳā (eşler) ayrılırlarsa they separate, 4:130
ف ر ق|FRGيتفرقونYTFRGVNyeteferraḳūneayrılırlarthey will become separated.1x
ف ر ق|FRG يتفرقون YTFRGVN yeteferraḳūne ayrılırlar they will become separated. 30:14
ف ر ق|FRGيفرقYFRGyufraḳuayırdediliris made distinct1x
ف ر ق|FRG يفرق YFRG yufraḳu ayırdedilir is made distinct 44:4
ف ر ق|FRGيفرقواYFRGVEyuferriḳūayırım yapmadılarthey differentiate2x
ف ر ق|FRG يفرقوا YFRGVE yuferriḳū ayırmak they differentiate 4:150
ف ر ق|FRG يفرقوا YFRGVE yuferriḳū ayırım yapmadılar they differentiate 4:152
ف ر ق|FRGيفرقونYFRGVNyuferriḳūneayıran(who) are afraid.2x
ف ر ق|FRG يفرقون YFRGVN yuferriḳūne ayıran [they] causes separation 2:102
ف ر ق|FRG يفرقون YFRGVN yefraḳūne korkak (who) are afraid. 9:56


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}