"VḪY" ifadesi tarandı:
# "-Y" takısı olmadan "VḪ" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "VḪY" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "VḪY" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
و ح ي|VḪYأوحىÊVḪevHāvahyetmiştir(was) revealed3x
و ح ي|VḪY أوحى ÊVḪ evHā vahyettiği (was) revealed 17:39
و ح ي|VḪY أوحى ÊVḪ evHā vahyettiğini he revealed. 53:10
و ح ي|VḪY أوحى ÊVḪ evHā vahyetmiştir inspired 99:5
و ح ي|VḪYأوحيÊVḪYūHiyeşöyle vahyedildi"""It has been inspired"9x
و ح ي|VḪY أوحي ÊVḪY ūHiye vahyolundu """It has been inspired" 6:93
و ح ي|VḪY أوحي ÊVḪY ūHiye vahyolunan has been inspired 6:106
و ح ي|VḪY أوحي ÊVḪY ūHiye vahyolunan has been revealed 6:145
و ح ي|VḪY أوحي ÊVḪY ūHiye vahyedilen has been revealed 18:27
و ح ي|VḪY أوحي ÊVḪY ūHiye vahyolundu it has been revealed 20:48
و ح ي|VḪY أوحي ÊVḪY ūHiye vahyedileni has been revealed 29:45
و ح ي|VḪY أوحي ÊVḪY ūHiye şöyle vahyedildi it has been revealed 39:65
و ح ي|VḪY أوحي ÊVḪY ūHiye vahyedilene is revealed 43:43
و ح ي|VḪY أوحي ÊVḪY ūHiye vahyolundu """It has been revealed" 72:1
و ح ي|VḪYأوحيتÊVḪYTevHaytuvahyetmiştimI inspired1x
و ح ي|VḪY أوحيت ÊVḪYT evHaytu vahyetmiştim I inspired 5:111
و ح ي|VḪYأوحيناÊVḪYNEevHaynābiz vahyetmiştikhave revealed14x
و ح ي|VḪY أوحينا ÊVḪYNE evHaynā vahyettik have revealed 4:163
و ح ي|VḪY أوحينا ÊVḪYNE evHaynā vahyettiğimiz We revealed 4:163
و ح ي|VḪY أوحينا ÊVḪYNE evHaynā vahyetmemiz We revealed 10:2
و ح ي|VḪY أوحينا ÊVḪYNE evHaynā vahyetmekle We have revealed 12:3
و ح ي|VḪY أوحينا ÊVḪYNE evHaynā vahyettiğimiz We revealed 13:30
و ح ي|VḪY أوحينا ÊVḪYNE evHaynā vahyettik We revealed 16:123
و ح ي|VḪY أوحينا ÊVḪYNE evHaynā vahyettiğimizden We revealed, 17:73
و ح ي|VḪY أوحينا ÊVḪYNE evHaynā vahyettiğimizi We have revealed 17:86
و ح ي|VḪY أوحينا ÊVḪYNE evHaynā vahyetmiştik We inspired 20:38
و ح ي|VḪY أوحينا ÊVḪYNE evHaynā biz vahyetmiştik We inspired 20:77
و ح ي|VḪY أوحينا ÊVḪYNE evHaynā vahyettiğimiz We have revealed 35:31
و ح ي|VḪY أوحينا ÊVḪYNE evHaynā biz vahyettik ki We have revealed 42:7
و ح ي|VḪY أوحينا ÊVḪYNE evHaynā vahyettiğimizi We have revealed 42:13
و ح ي|VḪY أوحينا ÊVḪYNE evHaynā vahyettik We have revealed 42:52
و ح ي|VḪYبالوحيBELVḪYbil-veHyivahiyle"by the revelation."""1x
و ح ي|VḪY بالوحي BELVḪY bil-veHyi vahiyle "by the revelation.""" 21:45
و ح ي|VḪYفأوحىFÊVḪfeevHāişaret ettiand he signaled3x
و ح ي|VḪY فأوحى FÊVḪ feevHā şöyle vahyetti So inspired 14:13
و ح ي|VḪY فأوحى FÊVḪ fe evHā işaret etti and he signaled 19:11
و ح ي|VḪY فأوحى FÊVḪ feevHā sonra vahyetti So he revealed 53:10
و ح ي|VḪYفأوحيناFÊVḪYNEfeevHaynābiz de vahyettikSo We inspired2x
و ح ي|VḪY فأوحينا FÊVḪYNE feevHaynā biz de vahyettik So We inspired 23:27
و ح ي|VḪY فأوحينا FÊVḪYNE feevHaynā diye vahyettik Then We inspired 26:63
و ح ي|VḪYفيوحيFYVḪYfeyūHiyevahyedecekthen he reveals1x
و ح ي|VḪY فيوحي FYVḪY feyūHiye vahyedecek then he reveals 42:51
و ح ي|VḪYليوحونLYVḪVNleyūHūnefısıldarlarinspire1x
و ح ي|VḪY ليوحون LYVḪVN leyūHūne fısıldarlar inspire 6:121
و ح ي|VḪYنوحيNVḪYnūHīdiye vahyetmediğimizWe reveal(ed)4x
و ح ي|VḪY نوحي NVḪY nūHī vahyettiğimiz We revealed 12:109
و ح ي|VḪY نوحي NVḪY nūHī vahyettiğimiz We revealed 16:43
و ح ي|VḪY نوحي NVḪY nūHī vahyedilen We revealed 21:7
و ح ي|VḪY نوحي NVḪY nūHī diye vahyetmediğimiz We reveal(ed) 21:25
و ح ي|VḪYنوحيهNVḪYHnūHīhivahyettiğimizWe reveal it2x
و ح ي|VḪY نوحيه NVḪYH nūHīhi vahyettiğimiz We reveal it 3:44
و ح ي|VḪY نوحيه NVḪYH nūHīhi vahyettiğimiz which We reveal 12:102
و ح ي|VḪYنوحيهاNVḪYHEnūHīhāvahyettiğimiz(which) We reveal1x
و ح ي|VḪY نوحيها NVḪYHE nūHīhā vahyettiğimiz (which) We reveal 11:49
و ح ي|VḪYوأوحىVÊVḪve evHāşöyle vahyettiand He revealed2x
و ح ي|VḪY وأوحى VÊVḪ ve evHā şöyle vahyetti And inspired 16:68
و ح ي|VḪY وأوحى VÊVḪ ve evHā ve vahyetti and He revealed 41:12
و ح ي|VḪYوأوحيVÊVḪYve ūHiyevahyolunduand has been revealed2x
و ح ي|VḪY وأوحي VÊVḪY ve ūHiye ve vahyolundu and has been revealed 6:19
و ح ي|VḪY وأوحي VÊVḪY ve ūHiye vahyolundu And it was revealed 11:36
و ح ي|VḪYوأوحيناVÊVḪYNEve evHaynānitekim vahyetmiştikAnd We inspired8x
و ح ي|VḪY وأوحينا VÊVḪYNE ve evHaynā nitekim vahyetmiştik and We revealed 4:163
و ح ي|VḪY وأوحينا VÊVḪYNE ve evHaynā ve biz de vahyettik And We inspired 7:117
و ح ي|VḪY وأوحينا VÊVḪYNE ve evHaynā vahyettik And We inspired 7:160
و ح ي|VḪY وأوحينا VÊVḪYNE ve evHaynā ve vahyettik And We inspired 10:87
و ح ي|VḪY وأوحينا VÊVḪYNE veevHaynā ve biz vahyettik But We inspired 12:15
و ح ي|VḪY وأوحينا VÊVḪYNE ve evHaynā ve vahyettik And We inspired 21:73
و ح ي|VḪY وأوحينا VÊVḪYNE ve evHaynā ve vahyettik And We inspired 26:52
و ح ي|VḪY وأوحينا VÊVḪYNE ve evHaynā ve vahyettik And We inspired 28:7
و ح ي|VḪYوحيVḪYveHyunvahiy(den)a revelation1x
و ح ي|VḪY وحي VḪY veHyun vahiy(den) a revelation 53:4
و ح ي|VḪYوحياVḪYEveHyenvahiy(by) revelation1x
و ح ي|VḪY وحيا VḪYE veHyen vahiy (by) revelation 42:51
و ح ي|VḪYوحيهVḪYHveHyuhuvahyedilmesiits revelation,1x
و ح ي|VḪY وحيه VḪYH veHyuhu vahyedilmesi its revelation, 20:114
و ح ي|VḪYووحيناVVḪYNEve veHyināve vahyimizleand Our inspiration2x
و ح ي|VḪY ووحينا VVḪYNE ve veHyinā ve vahyimizle and Our inspiration 11:37
و ح ي|VḪY ووحينا VVḪYNE ve veHyinā ve vahyimizle and Our inspiration, 23:27
و ح ي|VḪYيوحYVḪyūHavahyedilmemiş ikenit was inspired1x
و ح ي|VḪY يوح YVḪ yūHa vahyedilmemiş iken it was inspired 6:93
و ح ي|VḪYيوحىYVḪyūHākendisine vahyedilenHas been revealed14x
و ح ي|VḪY يوحى YVḪ yūHā vahyolunan is revealed 6:50
و ح ي|VḪY يوحى YVḪ yūHā vahyolunana is revealed 7:203
و ح ي|VḪY يوحى YVḪ yūHā vahyedilene is revealed 10:15
و ح ي|VḪY يوحى YVḪ yūHā vahyedilen is revealed 10:109
و ح ي|VḪY يوحى YVḪ yūHā vahyedilenin is revealed 11:12
و ح ي|VḪY يوحى YVḪ yūHā vahyolunuyor Has been revealed 18:110
و ح ي|VḪY يوحى YVḪ yūHā vahyolunanı is revealed. 20:13
و ح ي|VḪY يوحى YVḪ yūHā vahyedilen is inspired, 20:38
و ح ي|VḪY يوحى YVḪ yūHā vahyolunur it is revealed 21:108
و ح ي|VḪY يوحى YVḪ yūHā vahyedilen is inspired 33:2
و ح ي|VḪY يوحى YVḪ yūHā vahyedilmiyor has been revealed 38:70
و ح ي|VḪY يوحى YVḪ yūHā vahyediliyor it is revealed 41:6
و ح ي|VḪY يوحى YVḪ yūHā vahyedilen is revealed 46:9
و ح ي|VḪY يوحى YVḪ yūHā kendisine vahyedilen revealed, 53:4
و ح ي|VḪYيوحيYVḪYyūHīfısıldarlarinspired4x
و ح ي|VḪY يوحي YVḪY yūHī fısıldarlar inspiring 6:112
و ح ي|VḪY يوحي YVḪY yūHī vahyediyordu inspired 8:12
و ح ي|VḪY يوحي YVḪY yūHī vahyettiği reveals 34:50
و ح ي|VḪY يوحي YVḪY yūHī vahyeder reveals 42:3


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}