» 48 / Fetih  Suresi:

Kuran Sırası: 48
İniş Sırası: 111

Kırık Meal (Harekesiz) Meali
|إنا ÎNE elbette biz | فتحنا FTḪNE açtık (fetih verdik) | لك LK sana | فتحا FTḪE bir fetih | مبينا MBYNE apaçık | (48:1)
|ليغفر LYĞFR ki bağışlasın (diye) | لك LK senin | الله ELLH Allah | ما ME ne varsa | تقدم TGD̃M geçmiş | من MN -dan | ذنبك Z̃NBK günahların- | وما WME ve ne varsa | تأخر TÊḢR gelecek (günahlarından) | ويتم WYTM ve tamamlasın (diye) | نعمته NAMTH ni'metini | عليك ALYK sana olan | ويهديك WYHD̃YK ve seni iletsin (diye) | صراطا ṦREŦE bir yola | مستقيما MSTGYME doğru | (48:2)
|وينصرك WYNṦRK ve sana yardım etsin (diye) | الله ELLH Allah | نصرا NṦRE bir yardımla (zaferle) | عزيزا AZYZE şanlı | (48:3)
|هو HW O | الذي ELZ̃Y ki | أنزل ÊNZL indirendir | السكينة ELSKYNT huzur | في FY | قلوب GLWB kalblerine | المؤمنين ELMÙMNYN mü'minlerin | ليزدادوا LYZD̃ED̃WE artırmak için | إيمانا ÎYMENE imanlarını | مع MA beraber | إيمانهم ÎYMENHM imanlarıyla | ولله WLLH Allah'ındır | جنود CNWD̃ askerleri | السماوات ELSMEWET göklerin | والأرض WELÊRŽ ve yerin | وكان WKEN ve | الله ELLH Allah | عليما ALYME bilendir | حكيما ḪKYME hüküm ve hikmet sahibidir | (48:4)
|ليدخل LYD̃ḢL soksun diye | المؤمنين ELMÙMNYN inanan erkekleri | والمؤمنات WELMÙMNET ve inanan kadınları | جنات CNET cennetlere | تجري TCRY akan | من MN | تحتها TḪTHE altlarından | الأنهار ELÊNHER ırmaklar | خالدين ḢELD̃YN ebedi kalacakları | فيها FYHE içinde | ويكفر WYKFR ve örtsün diye | عنهم ANHM onların | سيئاتهم SYÙETHM kötülüklerini | وكان WKEN ve (gerçekten) | ذلك Z̃LK bu | عند AND̃ katında | الله ELLH Allah | فوزا FWZE bir başarıdır | عظيما AƵYME büyük | (48:5)
|ويعذب WYAZ̃B ve azabetsin diye | المنافقين ELMNEFGYN münafık erkeklere | والمنافقات WELMNEFGET ve münafık kadınlara | والمشركين WELMŞRKYN ve ortak koşan erkeklere | والمشركات WELMŞRKET ve ortak koşan kadınlara | الظانين ELƵENYN zanda bulunan | بالله BELLH Allah hakkında | ظن ƵN zan ile | السوء ELSWÙ kötü | عليهم ALYHM başlarına gelsin! | دائرة D̃EÙRT çemberi (olaylar) | السوء ELSWÙ kötülük | وغضب WĞŽB gazab etmiştir | الله ELLH Allah | عليهم ALYHM onlara | ولعنهم WLANHM ve onları la'netlemiştir | وأعد WÊAD̃ ve hazırlamıştır | لهم LHM onlara | جهنم CHNM cehennemi | وساءت WSEÙT ve orası ne kötü | مصيرا MṦYRE bir varılacak yerdir | (48:6)
|ولله WLLH Allah'ındır | جنود CNWD̃ askerleri | السماوات ELSMEWET göklerin | والأرض WELÊRŽ ve yerin | وكان WKEN ve | الله ELLH Allah | عزيزا AZYZE azizdir | حكيما ḪKYME hakimdir | (48:7)
|إنا ÎNE elbette biz | أرسلناك ÊRSLNEK seni gönderdik | شاهدا ŞEHD̃E şahid | ومبشرا WMBŞRE ve müjdeleyici | ونذيرا WNZ̃YRE ve uyarıcı | (48:8)
|لتؤمنوا LTÙMNWE ki inanasınız | بالله BELLH Allah'a | ورسوله WRSWLH ve Resulüne | وتعزروه WTAZRWH O'nu destekleyesiniz | وتوقروه WTWGRWH Ona saygı gösteresiniz | وتسبحوه WTSBḪWH ve O'nu tesbih edesiniz | بكرة BKRT sabah | وأصيلا WÊṦYLE ve akşam | (48:9)
|إن ÎN şüphesiz | الذين ELZ̃YN kimseler | يبايعونك YBEYAWNK sana bi'at eden(ler) | إنما ÎNME gerçekte | يبايعون YBEYAWN bi'at etmektedirler | الله ELLH Allah'a | يد YD̃ eli | الله ELLH Allah'ın | فوق FWG üzerindedir | أيديهم ÊYD̃YHM onların ellerinin | فمن FMN o halde kim | نكث NKS̃ ahdini bozarsa | فإنما FÎNME şüphesiz | ينكث YNKS̃ bozmuş olur | على AL aleyhine | نفسه NFSH kendi | ومن WMN ve kim | أوفى ÊWF tutarsa | بما BME | عاهد AEHD̃ verdiği sözü | عليه ALYH O'na | الله ELLH Allah | فسيؤتيه FSYÙTYH ona verecektir | أجرا ÊCRE bir mükafat | عظيما AƵYME büyük | (48:10)
|سيقول SYGWL diyecekler ki | لك LK sana | المخلفون ELMḢLFWN geri bırakılanlar | من MN -dan | الأعراب ELÊAREB Araplar- | شغلتنا ŞĞLTNE bizi alıkoydu | أموالنا ÊMWELNE mallarımız | وأهلونا WÊHLWNE ve çocuklarımız | فاستغفر FESTĞFR mağfiret dile | لنا LNE bizim için | يقولون YGWLWN onlar söylüyorlar | بألسنتهم BÊLSNTHM dilleriyle | ما ME bir şeyi | ليس LYS olmayan | في FY | قلوبهم GLWBHM kalblerinde | قل GL de ki | فمن FMN kim? | يملك YMLK engel olabilir | لكم LKM sizin için | من MN karşı | الله ELLH Allah'a | شيئا ŞYÙE herhangi bir şeyle | إن ÎN eğer | أراد ÊRED̃ istese | بكم BKM size | ضرا ŽRE bir zarar vermek | أو ÊW yahut | أراد ÊRED̃ istese | بكم BKM size | نفعا NFAE bir yarar vermek | بل BL hayır | كان KEN | الله ELLH Allah | بما BME olduklarınızı | تعملون TAMLWN yapıyor(lar) | خبيرا ḢBYRE haber almaktadır | (48:11)
|بل BL herhalde | ظننتم ƵNNTM siz sandınız | أن ÊN ki | لن LN | ينقلب YNGLB dönmeyecekler | الرسول ELRSWL elçi | والمؤمنون WELMÙMNWN ve mü'minler | إلى ÎL | أهليهم ÊHLYHM ailelerine | أبدا ÊBD̃E bir daha asla | وزين WZYN ve süslendirildi | ذلك Z̃LK bu | في FY | قلوبكم GLWBKM gönüllerinizde | وظننتم WƵNNTM ve zanda bulundunuz | ظن ƵN bir zan ile | السوء ELSWÙ kötü | وكنتم WKNTM ve oldunuz | قوما GWME bir topluluk | بورا BWRE helaki hak etmiş | (48:12)
|ومن WMN ve kim | لم LM | يؤمن YÙMN inanmazsa | بالله BELLH Allah'a | ورسوله WRSWLH ve Elçisine | فإنا FÎNE bilsin ki biz | أعتدنا ÊATD̃NE hazırlamışızdır | للكافرين LLKEFRYN kafirler için | سعيرا SAYRE alevli bir ateş | (48:13)
|ولله WLLH ve Allah'ındır | ملك MLK mülkü | السماوات ELSMEWET göklerin | والأرض WELÊRŽ ve yerin | يغفر YĞFR bağışlar | لمن LMN kimseyi | يشاء YŞEÙ dilediği | ويعذب WYAZ̃B ve azab eder | من MN kimseyi | يشاء YŞEÙ dilediği | وكان WKEN ve | الله ELLH Allah | غفورا ĞFWRE bağışlayandır | رحيما RḪYME esirgeyendir | (48:14)
|سيقول SYGWL diyecekler | المخلفون ELMḢLFWN geri bırakılanlar | إذا ÎZ̃E zaman | انطلقتم ENŦLGTM gittiğiniz | إلى ÎL | مغانم MĞENM ganimetlere | لتأخذوها LTÊḢZ̃WHE onları almak için | ذرونا Z̃RWNE bizi bırakın | نتبعكم NTBAKM sizinle beraber gelelim | يريدون YRYD̃WN onlar istiyorlar | أن ÊN | يبدلوا YBD̃LWE değiştirmek | كلام KLEM sözünü | الله ELLH Allah'ın | قل GL de ki | لن LN asla | تتبعونا TTBAWNE siz bizimle gelemezsiniz | كذلكم KZ̃LKM böyle | قال GEL buyurdu | الله ELLH Allah | من MN | قبل GBL önceden | فسيقولون FSYGWLWN onlar diyecekler | بل BL hayır | تحسدوننا TḪSD̃WNNE bizi çekemiyorsunuz | بل BL hayır | كانوا KENWE onlar | لا LE | يفقهون YFGHWN anlamazlar | إلا ÎLE dışında | قليلا GLYLE pek azı | (48:15)
|قل GL de ki | للمخلفين LLMḢLFYN geride kalanlara | من MN dan | الأعراب ELÊAREB Araplar- | ستدعون STD̃AWN siz yakında da'vet edileceksiniz | إلى ÎL karşı | قوم GWM bir kavme | أولي ÊWLY sahibi | بأس BÊS güç | شديد ŞD̃YD̃ çok kuvvetli | تقاتلونهم TGETLWNHM onlarla savaşırsınız | أو ÊW yahut | يسلمون YSLMWN (onlar) müslüman olurlar | فإن FÎN eğer | تطيعوا TŦYAWE ita'at ederseniz | يؤتكم YÙTKM size verir | الله ELLH Allah | أجرا ÊCRE bir mükafat | حسنا ḪSNE güzel | وإن WÎN ve eğer | تتولوا TTWLWE dönerseniz | كما KME gibi | توليتم TWLYTM döndüğünüz | من MN | قبل GBL önceden | يعذبكم YAZ̃BKM size azabeder | عذابا AZ̃EBE bir azapla | أليما ÊLYME acıklı | (48:16)
|ليس LYS yoktur | على AL | الأعمى ELÊAM köre | حرج ḪRC güçlük | ولا WLE ve yoktur | على AL | الأعرج ELÊARC topala | حرج ḪRC güçlük | ولا WLE ve yoktur | على AL | المريض ELMRYŽ hastaya | حرج ḪRC güçlük | ومن WMN ve kim | يطع YŦA ita'at ederse | الله ELLH Allah'a | ورسوله WRSWLH ve Elçisine | يدخله YD̃ḢLH onu sokar | جنات CNET cennetlere | تجري TCRY akan | من MN | تحتها TḪTHE altından | الأنهار ELÊNHER ırmaklar | ومن WMN ve kim | يتول YTWL yüz çevirirse | يعذبه YAZ̃BH onu azablandırır | عذابا AZ̃EBE bir azaba | أليما ÊLYME acıklı | (48:17)
|لقد LGD̃ andolsun | رضي RŽY razı olmuştur | الله ELLH Allah | عن AN -den | المؤمنين ELMÙMNYN mü'minler- | إذ ÎZ̃ zaman | يبايعونك YBEYAWNK sana bi'at ettikleri | تحت TḪT altında | الشجرة ELŞCRT ağacın | فعلم FALM bildi | ما ME olanı | في FY | قلوبهم GLWBHM onların kalplerinde | فأنزل FÊNZL ve indirdi | السكينة ELSKYNT huzur ve güven | عليهم ALYHM onların üzerine | وأثابهم WÊS̃EBHM ve onlara verdi | فتحا FTḪE bir fetih | قريبا GRYBE yakın | (48:18)
|ومغانم WMĞENM ve ganimetler (bahşeyledi) | كثيرة KS̃YRT birçok | يأخذونها YÊḢZ̃WNHE alacakları | وكان WKEN ve | الله ELLH Allah | عزيزا AZYZE üstündür | حكيما ḪKYME hüküm ve hikmet sahibidir | (48:19)
|وعدكم WAD̃KM size va'detti | الله ELLH Allah | مغانم MĞENM ganimetler | كثيرة KS̃YRT birçok | تأخذونها TÊḢZ̃WNHE elde edeceğiniz | فعجل FACL şimdilik verdi | لكم LKM size | هذه HZ̃H bunu (Hudeybiye Barışı) | وكف WKF ve çekti | أيدي ÊYD̃Y ellerini | الناس ELNES insanların | عنكم ANKM sizden | ولتكون WLTKWN olsun diye | آية ËYT bir ibret | للمؤمنين LLMÙMNYN inananlara | ويهديكم WYHD̃YKM ve sizi iletsin diye | صراطا ṦREŦE yola | مستقيما MSTGYME dosdoğru | (48:20)
|وأخرى WÊḢR ve başka (şeyler) | لم LM | تقدروا TGD̃RWE henüz ele geçiremediniz | عليها ALYHE onları | قد GD̃ fakat | أحاط ÊḪEŦ kuşatmıştır | الله ELLH Allah | بها BHE onları | وكان WKEN ve | الله ELLH Allah | على AL üzerine | كل KL her | شيء ŞYÙ şey | قديرا GD̃YRE kadirdir | (48:21)
|ولو WLW ve eğer | قاتلكم GETLKM sizinle savaşsalardı | الذين ELZ̃YN kimseler | كفروا KFRWE inkar eden(ler) | لولوا LWLWE dön(üp kaç)arlardı | الأدبار ELÊD̃BER arkalarına | ثم S̃M sonra | لا LE | يجدون YCD̃WN bulamazlardı | وليا WLYE bir koruyucu | ولا WLE ne de | نصيرا NṦYRE bir yardımcı | (48:22)
|سنة SNT sünnetidir (yasasadır) | الله ELLH Allah'ın | التي ELTY öyle ki | قد GD̃ | خلت ḢLT süregelir | من MN | قبل GBL ötedenberi | ولن WLN ve asla | تجد TCD̃ bulamazsın | لسنة LSNT yasasında | الله ELLH Allah'ın | تبديلا TBD̃YLE bir değişme | (48:23)
|وهو WHW ve O'dur | الذي ELZ̃Y | كف KF çeken | أيديهم ÊYD̃YHM onların ellerini | عنكم ANKM sizden | وأيديكم WÊYD̃YKM ve sizin ellerinizi | عنهم ANHM onlardan | ببطن BBŦN göbeğinde | مكة MKT Mekke'nin | من MN | بعد BAD̃ sonra | أن ÊN | أظفركم ÊƵFRKM sizi galip getirdikten | عليهم ALYHM onlara | وكان WKEN ve | الله ELLH Allah | بما BME | تعملون TAMLWN yaptıklarınızı | بصيرا BṦYRE görmektedir | (48:24)
|هم HM onlar | الذين ELZ̃YN kimselerdir | كفروا KFRWE inkar eden(lerdir) | وصدوكم WṦD̃WKM ve size engel olanlardır | عن AN -dan | المسجد ELMSCD̃ Mescid-i | الحرام ELḪREM Haram- | والهدي WELHD̃Y ve kurbanlardan | معكوفا MAKWFE bekletilen | أن ÊN | يبلغ YBLĞ varmasına | محله MḪLH yerlerine | ولولا WLWLE eğer olmasaydı | رجال RCEL erkekler | مؤمنون MÙMNWN inanmış | ونساء WNSEÙ ve kadınlar | مؤمنات MÙMNET inanmış | لم LM | تعلموهم TALMWHM bilmeyerek | أن ÊN | تطئوهم TŦÙWHM tepelediğiniz | فتصيبكم FTṦYBKM isabet edecek (olmasaydı) | منهم MNHM onlardan | معرة MART bir eziyet | بغير BĞYR olmadan | علم ALM bilginiz | ليدخل LYD̃ḢL ki soksun | الله ELLH Allah | في FY | رحمته RḪMTH rahmetine | من MN kimseyi | يشاء YŞEÙ dilediği | لو LW şayet | تزيلوا TZYLWE ayrılmış olsalardı | لعذبنا LAZ̃BNE elbette azab ederdik | الذين ELZ̃YN kimseleri | كفروا KFRWE inkar eden(leri) | منهم MNHM onlardan | عذابا AZ̃EBE bir azabla | أليما ÊLYME acıklı | (48:25)
|إذ ÎZ̃ o zaman | جعل CAL koymuşlardı | الذين ELZ̃YN kimseler | كفروا KFRWE inkar eden(ler) | في FY | قلوبهم GLWBHM kalblerine | الحمية ELḪMYT öfke ve gayreti | حمية ḪMYT öfke ve gayretini | الجاهلية ELCEHLYT cahiliyye (çağının) | فأنزل FÊNZL ve indirdi | الله ELLH Allah | سكينته SKYNTH huzur ve güvenini | على AL üzerine | رسوله RSWLH Elçisi | وعلى WAL ve üzerine | المؤمنين ELMÙMNYN mü'minlere | وألزمهم WÊLZMHM ve onları bağladı | كلمة KLMT kelimesine | التقوى ELTGW takva | وكانوا WKENWE zaten onlar idiler | أحق ÊḪG daha layık | بها BHE buna | وأهلها WÊHLHE ve ehil | وكان WKEN ve | الله ELLH Allah | بكل BKL her | شيء ŞYÙ şeyi | عليما ALYME bilendir | (48:26)
|لقد LGD̃ andolsun | صدق ṦD̃G doğruladı | الله ELLH Allah | رسوله RSWLH Elçisinin | الرؤيا ELRÙYE rüyasını | بالحق BELḪG hak ile | لتدخلن LTD̃ḢLN gireceksiniz | المسجد ELMSCD̃ Mescid-i | الحرام ELḪREM Haram'a | إن ÎN eğer | شاء ŞEÙ dilerse | الله ELLH Allah | آمنين ËMNYN güven içinde | محلقين MḪLGYN traş ederek | رءوسكم RÙWSKM başlarınızı | ومقصرين WMGṦRYN ve(ya) kısaltarak | لا LE | تخافون TḢEFWN korkmadan | فعلم FALM böylece bildi | ما ME şeyi | لم LM | تعلموا TALMWE sizin bilmediğiniz | فجعل FCAL ve verdi | من MN | دون D̃WN başka | ذلك Z̃LK bundan | فتحا FTḪE bir fetih | قريبا GRYBE yakın | (48:27)
|هو HW O | الذي ELZ̃Y | أرسل ÊRSL gönderendir | رسوله RSWLH Elçisini | بالهدى BELHD̃ hidayet ile | ودين WD̃YN ve din ile | الحق ELḪG hak | ليظهره LYƵHRH onu üstün kılmak için | على AL | الدين ELD̃YN dinlere | كله KLH bütün | وكفى WKF ve yeter | بالله BELLH Allah | شهيدا ŞHYD̃E şahid olarak | (48:28)
|محمد MḪMD̃ Muhammed | رسول RSWL elçisidir | الله ELLH Allah'ın | والذين WELZ̃YN ve bulunanlar | معه MAH onun yanında | أشداء ÊŞD̃EÙ katı | على AL karşı | الكفار ELKFER kafirlere | رحماء RḪMEÙ merhametlidirler | بينهم BYNHM birbirlerine karşı | تراهم TREHM onları görürsün | ركعا RKAE rüku' ederek | سجدا SCD̃E secde ederek | يبتغون YBTĞWN aradıklarını | فضلا FŽLE bir lutuf | من MN -dan | الله ELLH Allah- | ورضوانا WRŽWENE ve rızasını | سيماهم SYMEHM nişanları vardır | في FY | وجوههم WCWHHM yüzlerinde | من MN -nden | أثر ÊS̃R izi- | السجود ELSCWD̃ secde | ذلك Z̃LK şöyledir | مثلهم MS̃LHM onların vasıfları | في FY | التوراة ELTWRET Tevrat'taki | ومثلهم WMS̃LHM ve vasıfları | في FY | الإنجيل ELÎNCYL İncildeki | كزرع KZRA bir ekin gibidir | أخرج ÊḢRC çıkaran | شطأه ŞŦÊH filizini | فآزره F ËZRH onu güçlendiren | فاستغلظ FESTĞLƵ sonra kalınlaşan | فاستوى FESTW derken dikilen | على AL üstüne | سوقه SWGH gövdesinin | يعجب YACB hoşuna gider | الزراع ELZREA ekincilerin | ليغيظ LYĞYƵ öfkelendirsin diye | بهم BHM onlara karşı | الكفار ELKFER kafirleri | وعد WAD̃ va'detmiştir | الله ELLH Allah | الذين ELZ̃YN | آمنوا ËMNWE inananlara | وعملوا WAMLWE ve yapanlara | الصالحات ELṦELḪET iyi işler | منهم MNHM onlardan | مغفرة MĞFRT mağfiret | وأجرا WÊCRE ve mükafat | عظيما AƵYME büyük | (48:29)


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{sure_meali.php}