» 19 / Meryem  35:

Kuran Sırası: 19
İniş Sırası: 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 » 19 / Meryem  Suresi: 35
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. مَا (ME) = mā :
2. كَانَ (KEN) = kāne : yakışmaz
3. لِلَّهِ (LLH) = lillahi : Allah'a
4. أَنْ (ÊN) = en :
5. يَتَّخِذَ (YTḢZ̃) = yetteḣiƶe : edinmek
6. مِنْ (MN) = min : hiçbir
7. وَلَدٍ (VLD̃) = veledin : çocuk
8. سُبْحَانَهُ (SBḪENH) = subHānehu : O'nun şanı yücedir
9. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : zaman
10. قَضَىٰ (GŽ) = ḳaDā : hükmettiği
11. أَمْرًا (ÊMRE) = emran : bir işi
12. فَإِنَّمَا (FÎNME) = feinnemā : sadece
13. يَقُولُ (YGVL) = yeḳūlu : der
14. لَهُ (LH) = lehu : ona
15. كُنْ (KN) = kun : ol!
16. فَيَكُونُ (FYKVN) = fe yekūnu : (o da) olur
| yakışmaz | Allah'a | | edinmek | hiçbir | çocuk | O'nun şanı yücedir | zaman | hükmettiği | bir işi | sadece | der | ona | ol! | (o da) olur |

[] [KVN] [] [] [EḢZ̃] [] [VLD̃] [SBḪ] [] [GŽY] [EMR] [] [GVL] [] [KVN] [KVN]
ME KEN LLH ÊN YTḢZ̃ MN VLD̃ SBḪENH ÎZ̃E ÊMRE FÎNME YGVL LH KN FYKVN

kāne lillahi en yetteḣiƶe min veledin subHānehu iƶā ḳaDā emran feinnemā yeḳūlu lehu kun fe yekūnu
ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

 » 19 / Meryem  Suresi: 35
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ما | ME Not
كان ك و ن | KVN KEN kāne yakışmaz (it) is
لله | LLH lillahi Allah'a for Allah
أن | ÊN en that
يتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ YTḢZ̃ yetteḣiƶe edinmek He should take
من | MN min hiçbir any son.
ولد و ل د | VLD̃ VLD̃ veledin çocuk any son.
سبحانه س ب ح | SBḪ SBḪENH subHānehu O'nun şanı yücedir Glory be to Him!
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman When
قضى ق ض ي | GŽY ḳaDā hükmettiği He decrees
أمرا ا م ر | EMR ÊMRE emran bir işi a matter,
فإنما | FÎNME feinnemā sadece then only
يقول ق و ل | GVL YGVL yeḳūlu der He says
له | LH lehu ona to it,
كن ك و ن | KVN KN kun ol! """Be"""
فيكون ك و ن | KVN FYKVN fe yekūnu (o da) olur and it is.

19:35 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| yakışmaz | Allah'a | | edinmek | hiçbir | çocuk | O'nun şanı yücedir | zaman | hükmettiği | bir işi | sadece | der | ona | ol! | (o da) olur |

[] [KVN] [] [] [EḢZ̃] [] [VLD̃] [SBḪ] [] [GŽY] [EMR] [] [GVL] [] [KVN] [KVN]
ME KEN LLH ÊN YTḢZ̃ MN VLD̃ SBḪENH ÎZ̃E ÊMRE FÎNME YGVL LH KN FYKVN

kāne lillahi en yetteḣiƶe min veledin subHānehu iƶā ḳaDā emran feinnemā yeḳūlu lehu kun fe yekūnu
ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون

[] [ك و ن] [] [] [ا خ ذ ] [] [و ل د] [س ب ح] [] [ق ض ي] [ا م ر] [] [ق و ل] [] [ك و ن] [ك و ن]

 » 19 / Meryem  Suresi: 35
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ما | ME Not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
كان ك و ن | KVN KEN kāne yakışmaz (it) is
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لله | LLH lillahi Allah'a for Allah
Lam,Lam,He,
30,30,5,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ YTḢZ̃ yetteḣiƶe edinmek He should take
Ye,Te,Hı,Zel,
10,400,600,700,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
من | MN min hiçbir any son.
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ولد و ل د | VLD̃ VLD̃ veledin çocuk any son.
Vav,Lam,Dal,
6,30,4,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
سبحانه س ب ح | SBḪ SBḪENH subHānehu O'nun şanı yücedir Glory be to Him!
Sin,Be,Ha,Elif,Nun,He,
60,2,8,1,50,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman When
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
قضى ق ض ي | GŽY ḳaDā hükmettiği He decrees
Gaf,Dad,,
100,800,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
أمرا ا م ر | EMR ÊMRE emran bir işi a matter,
,Mim,Re,Elif,
,40,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
فإنما | FÎNME feinnemā sadece then only
Fe,,Nun,Mim,Elif,
80,,50,40,1,
REM – prefixed resumption particle
ACC – accusative particle
PREV – preventive particle
الفاء استئنافية
كافة ومكفوفة
يقول ق و ل | GVL YGVL yeḳūlu der He says
Ye,Gaf,Vav,Lam,
10,100,6,30,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
له | LH lehu ona to it,
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
كن ك و ن | KVN KN kun ol! """Be"""
Kef,Nun,
20,50,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
فيكون ك و ن | KVN FYKVN fe yekūnu (o da) olur and it is.
Fe,Ye,Kef,Vav,Nun,
80,10,20,6,50,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
الفاء عاطفة
فعل مضارع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |مَا: | كَانَ: yakışmaz | لِلَّهِ: Allah'a | أَنْ: | يَتَّخِذَ: edinmek | مِنْ: hiçbir | وَلَدٍ: çocuk | سُبْحَانَهُ: O'nun şanı yücedir | إِذَا: zaman | قَضَىٰ: hükmettiği | أَمْرًا: bir işi | فَإِنَّمَا: sadece | يَقُولُ: der | لَهُ: ona | كُنْ: ol! | فَيَكُونُ: (o da) olur |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ما ME | كان KEN yakışmaz | لله LLH Allah'a | أن ÊN | يتخذ YTḢZ̃ edinmek | من MN hiçbir | ولد WLD̃ çocuk | سبحانه SBḪENH O'nun şanı yücedir | إذا ÎZ̃E zaman | قضى GŽ hükmettiği | أمرا ÊMRE bir işi | فإنما FÎNME sadece | يقول YGWL der | له LH ona | كن KN ol! | فيكون FYKWN (o da) olur |
Kırık Meal (Okunuş) : |: | kāne: yakışmaz | lillahi: Allah'a | en: | yetteḣiƶe: edinmek | min: hiçbir | veledin: çocuk | subHānehu: O'nun şanı yücedir | iƶā: zaman | ḳaDā: hükmettiği | emran: bir işi | feinnemā: sadece | yeḳūlu: der | lehu: ona | kun: ol! | fe yekūnu: (o da) olur |
Kırık Meal (Transcript) : |ME: | KEN: yakışmaz | LLH: Allah'a | ÊN: | YTḢZ̃: edinmek | MN: hiçbir | VLD̃: çocuk | SBḪENH: O'nun şanı yücedir | ÎZ̃E: zaman | : hükmettiği | ÊMRE: bir işi | FÎNME: sadece | YGVL: der | LH: ona | KN: ol! | FYKVN: (o da) olur |
Abdulbaki Gölpınarlı : Evlât edinmesi, lâyık değildir Allah'a, noksan sıfatlardan münezzehtir o. Bir işin olmasını takdîr etti mi ona ancak ol der, oluverir.
Adem Uğur : Allah'ın bir evlât edinmesi, olur şey değildir. O, bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman, ona sadece "Ol!" der ve hemen olur.
Ahmed Hulusi : Çocuk edinmesi (kendinden gayrı mevcut olmayan El AHAD-üs Samed) Allâh için olacak şey değildir; O, Subhan'dır! Bir işin olmasını hükmederse onun için yalnızca "Ol" der; o olur.
Ahmet Tekin : Oğul edinmek asla Allah’ın şanına yakışmaz. O düzenini uygularken, bir planını icraya karar verdiği zaman, sadece ona: 'Ol' der. O da oluverir.
Ahmet Varol : Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O münezzehtir. Bir işin olmasına hükmedince ona 'ol' der o da hemen oluverir.
Ali Bulaç : Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değil. O yücedir. Bir işin olmasına karar verirse, ancak ona: "Ol" der, o da hemen oluverir.
Ali Fikri Yavuz : Allah’ın çocuk edinmesi asla olmamıştır. O (çocuk edinmekten) münezzehtir. O, bir işi dileyince; sade ona: “Ol” der, o da oluverir.
Bekir Sadak : Allah cocuk edinmez, O munezzehtir. Bir isin olmasina hukmederse ona ancak «Ol» der, o da olur.
Celal Yıldırım : Allah'ın çocuk edinmesi olur şey değildir. O, (bu gibi beşerî sıfatlardan) çok yüce ve münezzehtir. O, bir şeyin olup yerine gelmesini irâde edince, ona ancak «ol!» der, o da oluverir.
Diyanet İşleri : Allah’ın çocuk edinmesi düşünülemez. O, bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece “ol!” der ve o da oluverir.
Diyanet İşleri (eski) : Allah çocuk edinmez, O münezzehtir. Bir işin olmasına hükmederse ona ancak 'Ol' der, o da olur.
Diyanet Vakfi : Allah'ın bir evlât edinmesi, olacak şey değildir! O, bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman, ona sadece «Ol!» der ve hemen olur.
Edip Yüksel : ALLAH için bir çocuk edinmek söz konusu olamaz. O yücedir. Bir iş diledi mi, ona sadece 'Ol,' der, o da olur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Çocuk edinmek asla Allah'ın şanına yakışmaz. O bundan münezzehtir. O, bir şeyin olmasını dilerse, ona sadece «ol» der, o da oluverir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'ın oğul edinmesi asla olur şey değildir; O, bu gibi şeylerden uzaktır. O, bir işin olmasını dileyince ona sadece «Ol!» der, oluverir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allahın veled ittihaz etmesi hiç bir zaman olur şey değildir, tenzih o sübhana, o bir emri murad edince sade ona 'ol!' der, oluverir
Fizilal-il Kuran : Allah'a oğul edinmek yakışmaz. O böyle bir şeyden münezzehtir. O bir iş hakkında kesin hüküm verince o işe sadece «ol» der, o da hemen oluverir.
Gültekin Onan : Tanrı'nın çocuk edinmesi olacak şey değil. O yücedir. Bir buyruğun olmasına karar verirse ancak ona: "Ol" der, o da hemen oluverir.
Hakkı Yılmaz : Allah için çocuk edinmek diye bir şey yoktur. O, bundan arınıktır. O, bir şeye hükmederse, ona sadece “Ol” der, o da oluverir.
Hasan Basri Çantay : Allahın evlâd edinmesi (Hiç bir zaman) olmuş (şey) değildir. O, münezzehdir. O, bir işi (n olmasını) dileyince ona «Ol» der, o da oluverir.
Hayrat Neşriyat : Allah’ın bir çocuk edinmesi olur şey değildir! (Hâşâ!) O, bundan münezzehtir!(O ki) bir işi yapmak istediğinde, bunun üzerine ona sâdece: 'Ol!' der; (o da) hemen oluverir.
İbni Kesir : Oğul edinmek Allah'a asla yakışmaz. O münezzehtir. Bir işin olmasını istedi mi, ona sadece; ol, der, o da oluverir.
İskender Evrenosoğlu : Allah'ın bir (erkek) çocuk edinmesi olamaz. O, Sübhan'dır (herşeyden münezzehtir). Bir işin olmasına karar verdiği zaman, o taktirde sadece ona “Ol!” der ve o, hemen olur.
Muhammed Esed : Bir oğul edinmek Allah'a asla yakıştırılamaz; sınırsız yüceliğiyle O böyle bir şeyin üstünde, ötesindedir. O bir şeyin olmasına hükmettiği zaman, ona yalnızca "Ol!" der ve o (şey hemen) oluverir!
Ömer Nasuhi Bilmen : (34-35) İşte hak olan kavle göre bu, kendisinde ihtilâfta bulundukları Meryem'in oğlu İsâ'dır. Allah için asla tasavvur olunamaz ki, kendisi için bir çocuk edinmiş olsun. O münezzehtir, hangi bir şeyi (vücûda getirmek) dileyince ona ancak «Ol!» der, o da hemen oluverir.
Ömer Öngüt : Çocuk edinmek Allah'a aslâ yakışmaz. O, çok yüce ve münezzehtir. Bir işin olmasına hükmettiği zaman ona sadece “Ol!” der, o da hemen oluverir.
Şaban Piriş : Çocuk edinmek Allah’a yakışmaz. O bundan uzaktır. Bir işin olmasını istediği zaman sadece ona “ol” der o da oluverir.
Suat Yıldırım : Allah’ın evlat edinmesi olacak iş değildir. O bundan münezzehtir! Bir işi yapmak istedi mi, "şöyle olsun" demesi kâfidir.
Süleyman Ateş : Çocuk edinmek, Allah'a yakışmaz. O'nun şânı yücedir. Bir işi yapmak istedi mi ona sadece "ol" der, (o da) olur.
Tefhim-ul Kuran : Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değil. O yücedir. Bir işin olmasına karar verirse, ancak ona: «Ol» der, o da hemen oluverir.
Ümit Şimşek : Evlât edinmek Allah'a yaraşmaz; O her kusurdan münezzehtir. O bir işin olmasını murad ettiğinde sadece 'Ol' der; o da oluverir.
Yaşar Nuri Öztürk : Bir oğul edinmek Allah'a asla yakışmaz. O'nun şanı yücedir. Bir iş ve oluşa karar verdi mi, ona sadece "Ol!" der, o hemen oluverir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}