» 43 / Zuhruf  36:

Kuran Sırası: 43
İniş Sırası: 63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 36
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَنْ (VMN) = ve men : ve kim
2. يَعْشُ (YAŞ) = yeǎ'şu : yüz çevirirse
3. عَنْ (AN) = ǎn : -nden
4. ذِكْرِ (Z̃KR) = ƶikri : zikri-
5. الرَّحْمَٰنِ (ELRḪMN) = r-raHmāni : Rahman'ın
6. نُقَيِّضْ (NGYŽ) = nuḳayyiD : sardırırız
7. لَهُ (LH) = lehu : ona
8. شَيْطَانًا (ŞYŦENE) = şeyTānen : bir şeytanı
9. فَهُوَ (FHV) = fehuve : artık o
10. لَهُ (LH) = lehu : onun
11. قَرِينٌ (GRYN) = ḳarīnun : arkadaşı olur
ve kim | yüz çevirirse | -nden | zikri- | Rahman'ın | sardırırız | ona | bir şeytanı | artık o | onun | arkadaşı olur |

[] [AŞV] [] [Z̃KR] [RḪM] [GYŽ] [] [ŞŦN] [] [] [GRN]
VMN YAŞ AN Z̃KR ELRḪMN NGYŽ LH ŞYŦENE FHV LH GRYN

ve men yeǎ'şu ǎn ƶikri r-raHmāni nuḳayyiD lehu şeyTānen fehuve lehu ḳarīnun
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 36
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve men ve kim And whoever
يعش ع ش و | AŞV YAŞ yeǎ'şu yüz çevirirse turns away
عن | AN ǎn -nden from
ذكر ذ ك ر | Z̃KR Z̃KR ƶikri zikri- (the) remembrance
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman'ın (of) the Most Gracious,
نقيض ق ي ض | GYŽ NGYŽ nuḳayyiD sardırırız We appoint
له | LH lehu ona for him
شيطانا ش ط ن | ŞŦN ŞYŦENE şeyTānen bir şeytanı a devil,
فهو | FHV fehuve artık o then he
له | LH lehu onun (is) to him
قرين ق ر ن | GRN GRYN ḳarīnun arkadaşı olur a companion.

43:36 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve kim | yüz çevirirse | -nden | zikri- | Rahman'ın | sardırırız | ona | bir şeytanı | artık o | onun | arkadaşı olur |

[] [AŞV] [] [Z̃KR] [RḪM] [GYŽ] [] [ŞŦN] [] [] [GRN]
VMN YAŞ AN Z̃KR ELRḪMN NGYŽ LH ŞYŦENE FHV LH GRYN

ve men yeǎ'şu ǎn ƶikri r-raHmāni nuḳayyiD lehu şeyTānen fehuve lehu ḳarīnun
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين

[] [ع ش و] [] [ذ ك ر] [ر ح م] [ق ي ض] [] [ش ط ن] [] [] [ق ر ن]

 » 43 / Zuhruf  Suresi: 36
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve men ve kim And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
يعش ع ش و | AŞV YAŞ yeǎ'şu yüz çevirirse turns away
Ye,Ayn,Şın,
10,70,300,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
عن | AN ǎn -nden from
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
ذكر ذ ك ر | Z̃KR Z̃KR ƶikri zikri- (the) remembrance
Zel,Kef,Re,
700,20,200,
N – genitive masculine verbal noun
اسم مجرور
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman'ın (of) the Most Gracious,
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
نقيض ق ي ض | GYŽ NGYŽ nuḳayyiD sardırırız We appoint
Nun,Gaf,Ye,Dad,
50,100,10,800,
V – 1st person plural (form II) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
له | LH lehu ona for him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
شيطانا ش ط ن | ŞŦN ŞYŦENE şeyTānen bir şeytanı a devil,
Şın,Ye,Tı,Elif,Nun,Elif,
300,10,9,1,50,1,
"N – accusative masculine indefinite noun → Satan"
اسم منصوب
فهو | FHV fehuve artık o then he
Fe,He,Vav,
80,5,6,
REM – prefixed resumption particle
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الفاء استئنافية
ضمير منفصل
له | LH lehu onun (is) to him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
قرين ق ر ن | GRN GRYN ḳarīnun arkadaşı olur a companion.
Gaf,Re,Ye,Nun,
100,200,10,50,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَنْ: ve kim | يَعْشُ: yüz çevirirse | عَنْ: -nden | ذِكْرِ: zikri- | الرَّحْمَٰنِ: Rahman'ın | نُقَيِّضْ: sardırırız | لَهُ: ona | شَيْطَانًا: bir şeytanı | فَهُوَ: artık o | لَهُ: onun | قَرِينٌ: arkadaşı olur |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN ve kim | يعش YAŞ yüz çevirirse | عن AN -nden | ذكر Z̃KR zikri- | الرحمن ELRḪMN Rahman'ın | نقيض NGYŽ sardırırız | له LH ona | شيطانا ŞYŦENE bir şeytanı | فهو FHW artık o | له LH onun | قرين GRYN arkadaşı olur |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve men: ve kim | yeǎ'şu: yüz çevirirse | ǎn: -nden | ƶikri: zikri- | r-raHmāni: Rahman'ın | nuḳayyiD: sardırırız | lehu: ona | şeyTānen: bir şeytanı | fehuve: artık o | lehu: onun | ḳarīnun: arkadaşı olur |
Kırık Meal (Transcript) : |VMN: ve kim | YAŞ: yüz çevirirse | AN: -nden | Z̃KR: zikri- | ELRḪMN: Rahman'ın | NGYŽ: sardırırız | LH: ona | ŞYŦENE: bir şeytanı | FHV: artık o | LH: onun | GRYN: arkadaşı olur |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve kim, rahmânı anmaktan yüz çevirirse ona bir Şeytan mûsâllat ederiz, artık o, arkadaş olur ona.
Adem Uğur : Kim Rahmân'ı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz.
Ahmed Hulusi : Kim (dünyevî - dışa dönük şeylerle) Rahmân'ın zikrinden (Allâh Esmâ'sının hakikati olduğunu hatırlayarak bunun gereğini yaşamaktan) âmâ (kör) olursa, ona bir şeytan (vehim, kendini yalnızca beden kabulü ve beden zevkleri için yaşama fikri) takdir ederiz; bu (kabulleniş), onun (yeni) kişiliği olur!
Ahmet Tekin : Kim rahmet sahibi Rahman olan Allah’ın övünç kaynağı Kur’ân’ından uzaklaşarak kör hale gelirse biz ona bir şeytan, bir şeytanî güç musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostu olur.
Ahmet Varol : Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse onun başına bir şeytanı musallat ederiz. Artık o onun yakını olur.
Ali Bulaç : Kim Rahman (olan Allah)ın zikrini görmezlikten gelirse, biz bir şeytana onun 'üzerini kabukla bağlattırırız'; artık bu, onun bir yakın dostudur.
Ali Fikri Yavuz : Her kim, Rahmân’ın zikrinden göz yumarsa, biz ona şeytanı musallat ederiz. Artık bu, ona arkadaştır.
Bekir Sadak : Rahman olan Allah'i anmayi gormemezlikten gelene, yanindan ayrilmayacak bir seytani arkadas veririz.
Celal Yıldırım : Kim de Rahmân'ı anmaktan yana körlük gösterirse, biz ona yandaş olmak üzere bir şeytan sardırırız.
Diyanet İşleri : Kim, Rahmân’ın Zikri’ni görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostudur.
Diyanet İşleri (eski) : Rahman olan Allah'ı anmayı görmezlikten gelene, yanından ayrılmayacak bir şeytanı arkadaş veririz.
Diyanet Vakfi : Kim Rahmân'ı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz.
Edip Yüksel : Kim Rahman'ın mesajına aldırış etmezse, ona bir şeytanı sardırırız da onun arkadaşı olur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Her kim Rahman olan Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o şeytan onun yakın dostudur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Her kim Rahman'ın zikrinden (Kur'an'dan) körlük edip görmemezlikten gelirse Biz ona bir şeytan sardırırız (musallat ederiz), artık o ona arkadaş olur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve her kim Rahmanın zikrinden teâmî ederse biz ona bir Şeytan sardırırız artık o ona arkadaştır
Fizilal-il Kuran : Kim Rahman'ın Kur'an'ından yüz çevirirse ona, bir şeytanı arkadaş veririz ve o şeytan artık onun ayrılmaz dostudur.
Gültekin Onan : Kim Rahmanın zikrini görmezlikten gelirse, biz bir şeytana onun 'üzerini kabukla bağlattırırız'; artık bu, onun bir yakın dostudur.
Hakkı Yılmaz : (36,37) "Ve her kim Rahmân'ın [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın] öğüdünden, anılmasından körleşirse Biz ona bir şeytan musallat ederiz de artık o, onun için akrandır/ yandaştır; ve şüphesiz ki yandaşlar/ akranlar, körleşenleri Yol'dan çıkarırlar. Onlar da kendilerinin kılavuzlandıkları doğru yolda olduklarını sanırlar. "
Hasan Basri Çantay : Kim O çok esirgeyici (Allah) ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Artık bu, onun (ayrılmaz) bir arkadaşıdır.
Hayrat Neşriyat : Kim Rahmân’ın zikrini görmezlikten gelirse, (biz) ona bir şeytanı musallat ederiz de, o ona arkadaş olur.
İbni Kesir : Kim, Rahman'ın zikrinigörmezlikten gelirse; Biz, ona şeytanı musallat ederiz.
İskender Evrenosoğlu : Ve kim Rahmân'ın zikrinden yüz çevirirse, şeytanı ona musallat ederiz. Böylece o (şeytan), onun yakın arkadaşı olur.
Muhammed Esed : Rahman'ın uyarısını görmezden gelmeyi tercih eden kimseye gelince, Biz onun içine öteki kişiliğini oluşturmak üzere (kalıcı) bir şeytani dürtü yerleştiririz.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve her kim o Rahmân'ın zikrinden nankörlükte bulunursa ona bir şeytanı musallat ederiz. Artık bu, onun için bir refîktir.
Ömer Öngüt : Kim Rahman olan Allah'ın zikrinden göz yumarsa, biz ona şeytanı musallat ederiz. Artık o onun ayrılmaz bir arkadaşıdır.
Şaban Piriş : Allah’ın zikrini/Kur’an’ı umursamayan kimseye bir şeytanı musallat ederiz de onun yakın bir dostu olur.
Suat Yıldırım : Kim Rahman’ın hikmetlerle dolu ders olarak gönderdiği Kur’ân’ı göz ardı ederse, Biz de ona bir şeytan sardırırız; artık o, ona arkadaş olur.
Süleyman Ateş : Kim Rahmân'ın zikrine karşı kör olursa ona bir şeytânı sardırırız; artık o, onun (yanından ayrılmaz, ona sürekli olarak kötülükleri telkin eden) arkadaşı olur.
Tefhim-ul Kuran : Kim Rahman (olan Allah)'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz, bir şeytana onun 'üzerini kabukla bağlattırırız'; artık bu, onun bir yakın dostudur.
Ümit Şimşek : Kim Rahmân'ın zikrine karşı körlük ederse, Biz ona bir şeytan musallat ederiz de kendisine arkadaş olur.
Yaşar Nuri Öztürk : Kim Rahman'ın Zikri'ni görmezlikten gelip ondan uzaklaşırsa biz ona bir şeytanı musallat ederiz de o ona can yoldaşı olur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}