» 16 / Nahl  10:

Kuran Sırası: 16
İniş Sırası: 70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

 » 16 / Nahl  Suresi: 10
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. هُوَ (HV) = huve : O'dur
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī :
3. أَنْزَلَ (ÊNZL) = enzele : indiren
4. مِنَ (MN) = mine : -ten
5. السَّمَاءِ (ELSMEÙ) = s-semāi : gök-
6. مَاءً (MEÙ) = māen : bir su
7. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
8. مِنْهُ (MNH) = minhu : ondandır
9. شَرَابٌ (ŞREB) = şerābun : içeceğ(iniz)
10. وَمِنْهُ (VMNH) = ve minhu : ve ondandır
11. شَجَرٌ (ŞCR) = şecerun : (bitkiler)
12. فِيهِ (FYH) = fīhi : onda
13. تُسِيمُونَ (TSYMVN) = tusīmūne : hayvanları otlattığınız
O'dur | | indiren | -ten | gök- | bir su | sizin için | ondandır | içeceğ(iniz) | ve ondandır | (bitkiler) | onda | hayvanları otlattığınız |

[] [] [NZL] [] [SMV] [MVH] [] [] [ŞRB] [] [ŞCR] [] [SVM]
HV ELZ̃Y ÊNZL MN ELSMEÙ MEÙ LKM MNH ŞREB VMNH ŞCR FYH TSYMVN

huve lleƶī enzele mine s-semāi māen lekum minhu şerābun ve minhu şecerun fīhi tusīmūne
هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون

 » 16 / Nahl  Suresi: 10
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O'dur He
الذي | ELZ̃Y lleƶī (is) the One Who
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indiren sends down
من | MN mine -ten from
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the sky
ماء م و ه | MVH MEÙ māen bir su water
لكم | LKM lekum sizin için for you
منه | MNH minhu ondandır of it
شراب ش ر ب | ŞRB ŞREB şerābun içeceğ(iniz) (is) drink,
ومنه | VMNH ve minhu ve ondandır and from it
شجر ش ج ر | ŞCR ŞCR şecerun (bitkiler) (grows) vegetation
فيه | FYH fīhi onda in which
تسيمون س و م | SVM TSYMVN tusīmūne hayvanları otlattığınız you pasture your cattle.

16:10 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O'dur | | indiren | -ten | gök- | bir su | sizin için | ondandır | içeceğ(iniz) | ve ondandır | (bitkiler) | onda | hayvanları otlattığınız |

[] [] [NZL] [] [SMV] [MVH] [] [] [ŞRB] [] [ŞCR] [] [SVM]
HV ELZ̃Y ÊNZL MN ELSMEÙ MEÙ LKM MNH ŞREB VMNH ŞCR FYH TSYMVN

huve lleƶī enzele mine s-semāi māen lekum minhu şerābun ve minhu şecerun fīhi tusīmūne
هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون

[] [] [ن ز ل] [] [س م و] [م و ه] [] [] [ش ر ب] [] [ش ج ر] [] [س و م]

 » 16 / Nahl  Suresi: 10
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O'dur He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indiren sends down
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
من | MN mine -ten from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the sky
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
1,30,60,40,1,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
ماء م و ه | MVH MEÙ māen bir su water
Mim,Elif,,
40,1,,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
لكم | LKM lekum sizin için for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
منه | MNH minhu ondandır of it
Mim,Nun,He,
40,50,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
شراب ش ر ب | ŞRB ŞREB şerābun içeceğ(iniz) (is) drink,
Şın,Re,Elif,Be,
300,200,1,2,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
ومنه | VMNH ve minhu ve ondandır and from it
Vav,Mim,Nun,He,
6,40,50,5,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
شجر ش ج ر | ŞCR ŞCR şecerun (bitkiler) (grows) vegetation
Şın,Cim,Re,
300,3,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
فيه | FYH fīhi onda in which
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
تسيمون س و م | SVM TSYMVN tusīmūne hayvanları otlattığınız you pasture your cattle.
Te,Sin,Ye,Mim,Vav,Nun,
400,60,10,40,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |هُوَ: O'dur | الَّذِي: | أَنْزَلَ: indiren | مِنَ: -ten | السَّمَاءِ: gök- | مَاءً: bir su | لَكُمْ: sizin için | مِنْهُ: ondandır | شَرَابٌ: içeceğ(iniz) | وَمِنْهُ: ve ondandır | شَجَرٌ: (bitkiler) | فِيهِ: onda | تُسِيمُونَ: hayvanları otlattığınız |
Kırık Meal (Harekesiz) : |هو HW O'dur | الذي ELZ̃Y | أنزل ÊNZL indiren | من MN -ten | السماء ELSMEÙ gök- | ماء MEÙ bir su | لكم LKM sizin için | منه MNH ondandır | شراب ŞREB içeceğ(iniz) | ومنه WMNH ve ondandır | شجر ŞCR (bitkiler) | فيه FYH onda | تسيمون TSYMWN hayvanları otlattığınız |
Kırık Meal (Okunuş) : |huve: O'dur | lleƶī: | enzele: indiren | mine: -ten | s-semāi: gök- | māen: bir su | lekum: sizin için | minhu: ondandır | şerābun: içeceğ(iniz) | ve minhu: ve ondandır | şecerun: (bitkiler) | fīhi: onda | tusīmūne: hayvanları otlattığınız |
Kırık Meal (Transcript) : |HV: O'dur | ELZ̃Y: | ÊNZL: indiren | MN: -ten | ELSMEÙ: gök- | MEÙ: bir su | LKM: sizin için | MNH: ondandır | ŞREB: içeceğ(iniz) | VMNH: ve ondandır | ŞCR: (bitkiler) | FYH: onda | TSYMVN: hayvanları otlattığınız |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir mabuttur ki size gökten yağmur yağdırır da suyunu içersiniz, hayvanlarınızı otlattığınız ağaçlar ve otlar da onunla biter, yeşerir.
Adem Uğur : Gökten suyu indiren O'dur. Ondan hem size içecek vardır, hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler.
Ahmed Hulusi : "HÛ"; ki sizin için semâdan bir su indirdi. . . İçilen de ondandır, (hayvanları) otlatmakta olduğunuz bitkiler de ondandır.
Ahmet Tekin : O sizin için gökten su indirerek depolayandır. İçtiğiniz suyu oradan sağlıyorsunuz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de o suyla yetişiyor.
Ahmet Varol : Sizin için gökten su indiren O'dur. İçecek ondandır, ağaç onunla yetişir, on(unla yetişen otlaklar)da (hayvanlarınızı) otlatırsınız.
Ali Bulaç : Sizin için gökten su indiren O'dur; içecek ondan, ağaç ondandır (ki) hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız.
Ali Fikri Yavuz : Allah, odur ki, gökten sizin için bir yağmur indirdi. İçecek (su) ondandır; hayvanlarınızı içinde otlattığınız ot ve ağaçlar da ondandır.
Bekir Sadak : Yukaridan size su indiren O'dur. Ondan icersiniz; hayvanlari otlattiginiz bitkiler de onunla biter.
Celal Yıldırım : O ki gökten size su indirdi. Ondan hem içilecek su, hem (davarlarınızı) yaymak için ot sağlarsınız.
Diyanet İşleri : O, gökten sizin için su indirendir. İçilecek su ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir.
Diyanet İşleri (eski) : Yukarıdan size su indiren O'dur. Ondan içersiniz; hayvanları otlattığınız bitkiler de onunla biter.
Diyanet Vakfi : Gökten suyu indiren O'dur. Ondan hem size içecek vardır, hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler.
Edip Yüksel : O ki gökten bir su indirdi, ondan içersiniz ve yine yararlandığınız ağaçları onunla sularsınız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sizin için gökten su indiren O'dur. İçecek su ondandır; hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de o su ile yetişir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O'dur ki, gökten bir su indirdi, içeceğiniz ondan sağlanır, kendisinde hayvan yaydığınız ağaç ve bitkiler ondan yetişir.
Elmalılı Hamdi Yazır : O odur ki Semâdan bir su indirdi. size ondan bir içecek var, yine ondan bir ağaç ki hayvan yayarsınız
Fizilal-il Kuran : Size gökten su indiren O'dur ve hayvan otlattığınız çayırlar O'nun sayesinde gelişir.
Gültekin Onan : Sizin için gökten su indiren O'dur; içecek ondan, ağaç ondandır (ki) hayvanlarınizı onda otlatmaktasınız.
Hakkı Yılmaz : (10,11) O, sizin için gökten bir su indirdi. İçecekleriniz ondandır. Hayvanları otlattığınız ağaçlar-bitkiler de ondandır. Allah, su ile sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve tüm meyvelerden bitiriyor. Şüphesiz bunda iyiden iyiye düşünen bir toplum için kesinlikle birer alâmet/gösterge vardır.
Hasan Basri Çantay : O, sizin îçin gökden (bulutdan) su (yağmur) indirendir. İçilecek (ler) bundan, içinde (hayvanlarınızı) yaymakda olduğunuz ot (lar) da bundandır.
Hayrat Neşriyat : Gökten sizin için bir su indiren O’dur; içecek(leriniz) ondandır, içinde(hayvanlarınızı) otlattığınız bitkiler de ondan (yetişmekte)dir.
İbni Kesir : O'dur size semadan su indiren, ondan içersiniz. Ve hayvanları otlattığınız bitki de onunla biter.
İskender Evrenosoğlu : Sizin için semadan su indiren, O'dur. İçecek şeyler ondandır (sudandır). Ve ağaçlar (ve otlar) ondan olur. Orada (hayvanlarınızı) otlatırsınız.
Muhammed Esed : O'dur gökten suyu indiren; öyle ki, hem siz içersiniz o sudan, hem de, hayvanlarınızı otlattığınız çayır çimen;
Ömer Nasuhi Bilmen : O, o (Hâlik-ı Kerîm)dir ki: Sizin için gökten bir su indirdi. Ondan bir içilecek şey vardır ve ondan nebatat yetişir, onda (hayvanlarınızı) otlatırsınız.
Ömer Öngüt : Size gökten su indiren O'dur. O sudan içersiniz. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla biter.
Şaban Piriş : Gökten size su indiren O’dur. O sudan içersiniz ve bitkileri de o su ile yetiştirirsiniz.
Suat Yıldırım : O’dur ki gökten yağmur indirir. Hem içeceğiniz su ondan oluşur, hem de hayvanlarınızı içinde otlattığınız ot ve ağaçlar!
Süleyman Ateş : O'dur ki, sizin için gökten bir su indirdi. İçeceğ(iniz) ondandır ve hayvanları otlattığınız ağaç(lar, bitkiler) ondan(sulanıp filizlenmekte)dir.
Tefhim-ul Kuran : Sizin için gökten su indiren O'dur; içecek ondan, ağaç ondandır (ki) hayvanlarınızı onda otlatmaktasınız.
Ümit Şimşek : Gökten yağmur indiren de Odur. O sudan hem bir içecek olur, hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler çıkar.
Yaşar Nuri Öztürk : O sizin için gökten bir su indirdi; ondan bir içecek var. Kendisinden hayvanlarınıza yedirdiğiniz ağaç da ondan oluşmaktadır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}