» 40 / Mü’min  33:

Kuran Sırası: 40
İniş Sırası: 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

 » 40 / Mü’min  Suresi: 33
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَوْمَ (YVM) = yevme : o gün
2. تُوَلُّونَ (TVLVN) = tuvellūne : arkanızı dönüp
3. مُدْبِرِينَ (MD̃BRYN) = mudbirīne : kaçarsınız
4. مَا (ME) = mā : ama yoktur
5. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
6. مِنَ (MN) = mine : -tan
7. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah-
8. مِنْ (MN) = min : hiç
9. عَاصِمٍ (AEṦM) = ǎāSimin : kurtaracak kimse
10. وَمَنْ (VMN) = ve men : ve kimi
11. يُضْلِلِ (YŽLL) = yuDlili : şaşırtırsa
12. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
13. فَمَا (FME) = femā : artık olmaz
14. لَهُ (LH) = lehu : ona
15. مِنْ (MN) = min : hiçbir
16. هَادٍ (HED̃) = hādin : yol gösteren
o gün | arkanızı dönüp | kaçarsınız | ama yoktur | sizin için | -tan | Allah- | hiç | kurtaracak kimse | ve kimi | şaşırtırsa | Allah | artık olmaz | ona | hiçbir | yol gösteren |

[YVM] [VLY] [D̃BR] [] [] [] [] [] [AṦM] [] [ŽLL] [] [] [] [] [HD̃Y]
YVM TVLVN MD̃BRYN ME LKM MN ELLH MN AEṦM VMN YŽLL ELLH FME LH MN HED̃

yevme tuvellūne mudbirīne lekum mine llahi min ǎāSimin ve men yuDlili llahu femā lehu min hādin
يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد

 » 40 / Mü’min  Suresi: 33
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme o gün A Day
تولون و ل ي | VLY TVLVN tuvellūne arkanızı dönüp you will turn back
مدبرين د ب ر | D̃BR MD̃BRYN mudbirīne kaçarsınız "fleeing;"
ما | ME ama yoktur not
لكم | LKM lekum sizin için for you
من | MN mine -tan from
الله | ELLH llahi Allah- Allah
من | MN min hiç any
عاصم ع ص م | AṦM AEṦM ǎāSimin kurtaracak kimse protector.
ومن | VMN ve men ve kimi And whoever
يضلل ض ل ل | ŽLL YŽLL yuDlili şaşırtırsa Allah lets go astray,
الله | ELLH llahu Allah Allah lets go astray,
فما | FME femā artık olmaz then not
له | LH lehu ona for him
من | MN min hiçbir any
هاد ه د ي | HD̃Y HED̃ hādin yol gösteren guide.

40:33 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

o gün | arkanızı dönüp | kaçarsınız | ama yoktur | sizin için | -tan | Allah- | hiç | kurtaracak kimse | ve kimi | şaşırtırsa | Allah | artık olmaz | ona | hiçbir | yol gösteren |

[YVM] [VLY] [D̃BR] [] [] [] [] [] [AṦM] [] [ŽLL] [] [] [] [] [HD̃Y]
YVM TVLVN MD̃BRYN ME LKM MN ELLH MN AEṦM VMN YŽLL ELLH FME LH MN HED̃

yevme tuvellūne mudbirīne lekum mine llahi min ǎāSimin ve men yuDlili llahu femā lehu min hādin
يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد

[ي و م] [و ل ي] [د ب ر] [] [] [] [] [] [ع ص م] [] [ض ل ل] [] [] [] [] [ه د ي]

 » 40 / Mü’min  Suresi: 33
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme o gün A Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
تولون و ل ي | VLY TVLVN tuvellūne arkanızı dönüp you will turn back
Te,Vav,Lam,Vav,Nun,
400,6,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form II) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
مدبرين د ب ر | D̃BR MD̃BRYN mudbirīne kaçarsınız "fleeing;"
Mim,Dal,Be,Re,Ye,Nun,
40,4,2,200,10,50,
N – accusative masculine plural (form IV) active participle
اسم منصوب
ما | ME ama yoktur not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
لكم | LKM lekum sizin için for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
من | MN mine -tan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah- Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
من | MN min hiç any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
عاصم ع ص م | AṦM AEṦM ǎāSimin kurtaracak kimse protector.
Ayn,Elif,Sad,Mim,
70,1,90,40,
N – genitive masculine indefinite active participle
اسم مجرور
ومن | VMN ve men ve kimi And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
يضلل ض ل ل | ŽLL YŽLL yuDlili şaşırtırsa Allah lets go astray,
Ye,Dad,Lam,Lam,
10,800,30,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
الله | ELLH llahu Allah Allah lets go astray,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
فما | FME femā artık olmaz then not
Fe,Mim,Elif,
80,40,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الفاء استئنافية
حرف نفي
له | LH lehu ona for him
Lam,He,
30,5,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
هاد ه د ي | HD̃Y HED̃ hādin yol gösteren guide.
He,Elif,Dal,
5,1,4,
N – genitive masculine indefinite active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَوْمَ: o gün | تُوَلُّونَ: arkanızı dönüp | مُدْبِرِينَ: kaçarsınız | مَا: ama yoktur | لَكُمْ: sizin için | مِنَ: -tan | اللَّهِ: Allah- | مِنْ: hiç | عَاصِمٍ: kurtaracak kimse | وَمَنْ: ve kimi | يُضْلِلِ: şaşırtırsa | اللَّهُ: Allah | فَمَا: artık olmaz | لَهُ: ona | مِنْ: hiçbir | هَادٍ: yol gösteren |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يوم YWM o gün | تولون TWLWN arkanızı dönüp | مدبرين MD̃BRYN kaçarsınız | ما ME ama yoktur | لكم LKM sizin için | من MN -tan | الله ELLH Allah- | من MN hiç | عاصم AEṦM kurtaracak kimse | ومن WMN ve kimi | يضلل YŽLL şaşırtırsa | الله ELLH Allah | فما FME artık olmaz | له LH ona | من MN hiçbir | هاد HED̃ yol gösteren |
Kırık Meal (Okunuş) : |yevme: o gün | tuvellūne: arkanızı dönüp | mudbirīne: kaçarsınız | : ama yoktur | lekum: sizin için | mine: -tan | llahi: Allah- | min: hiç | ǎāSimin: kurtaracak kimse | ve men: ve kimi | yuDlili: şaşırtırsa | llahu: Allah | femā: artık olmaz | lehu: ona | min: hiçbir | hādin: yol gösteren |
Kırık Meal (Transcript) : |YVM: o gün | TVLVN: arkanızı dönüp | MD̃BRYN: kaçarsınız | ME: ama yoktur | LKM: sizin için | MN: -tan | ELLH: Allah- | MN: hiç | AEṦM: kurtaracak kimse | VMN: ve kimi | YŽLL: şaşırtırsa | ELLH: Allah | FME: artık olmaz | LH: ona | MN: hiçbir | HED̃: yol gösteren |
Abdulbaki Gölpınarlı : O gün, bir gündür ki arkanızı döndürüp kaçacaksınız ama doğru cehenneme gideceksiniz ve Allah'ın azâbından sizi bir kurtaran olmayacak ve Allah, kimi doğru yoldan çıkarıp saptırdıysa ona bir yol gösteren yoktur.
Adem Uğur : O gün arkanıza dönüp kaçacaksınız. Fakat sizi Allah'tan (O'nun azabından) kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık onu doğru yola iletecek de yoktur.
Ahmed Hulusi : Arkanızı dönüp kaçmaya çalışacağınız o süreçte, sizi Allâh'tan (koruyacak) bir koruyucu olmaz! Allâh kimi saptırırsa onun için hidâyet edici yoktur.
Ahmet Tekin : 'İkbalinize ve istikbalinize sırt çevirip, arkanızı dönmek mecburiyetinde olacağınız günden korkuyorum. Sizi Allah’ın azâbından, O’nun elinden kimse kurtaramaz. Allah kimlerin hak yoldan uzaklaşmasının, dalâleti, bozuk düzeni, helâki tercihlerinin önünü açarsa, kimse onlara doğru yolu gösteremez.'
Ahmet Varol : O gün arkanızı dönüp kaçarsınız. Sizi Allah'(ın azabın)dan koruyacak biri de olmaz. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
Ali Bulaç : "Arkanızı dönüp kaçacağınız gün; sizi Allah'tan koruyacak yoktur. Allah, kimi saptırırsa artık onu doğruya yöneltecek bulunmaz."
Ali Fikri Yavuz : O gün, hesab yerini arkanızda bırakarak cehenneme döneceğiniz gündür. Allah’ın azabından sizi kurtaracak yoktur. Allah kimi sapıklığa düşürürse, artık ona bir hidayet edecek yoktur.
Bekir Sadak : «rkaniza donup kacacaginiz gun Allah'a karsi sizi koruyan bulunmaz. Allah'in saptirdigini dogru yola getirecek yoktur.»
Celal Yıldırım : O gün arka çevirip kaçarsınız da Allah'a (O'nun azabına) karşı sizi koruyan bir kimse bulunmaz. Allah kimi şaşırtıp saptırırsa, onu doğru yola eriştiren bulunmaz.»
Diyanet İşleri : (32-33) “Ey kavmim! Gerçekten sizin için, o bağrışıp çağrışma gününden, arkanıza dönüp kaçmaya çalışacağınız günden korkuyorum. (O gün) sizi, Allah’(ın azabın)dan kurtaracak kimse yoktur. Allah, kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur.”
Diyanet İşleri (eski) : 'Arkanıza dönüp kaçacağınız gün Allah'a karşı sizi koruyan bulunmaz. Allah'ın saptırdığını doğru yola getirecek yoktur.'
Diyanet Vakfi : (32-33) «Ey kavmim! Gerçekten sizin için o bağrışıp çağrışma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizi Allah'tan (O'nun azabından) kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık onu doğru yola iletecek de yoktur.»
Edip Yüksel : 'O gün arkanızı dönüp kaçacaksınız; ancak sizi ALLAH'tan koruyacak yoktur. ALLAH'ın saptırdığına yol gösteren bulunmaz.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «O gün arkanıza dönüp kaçacaksınız. Fakat sizi Allah'tan koruyacak olan yoktur. Her kimi Allah şaşırtırsa, artık ona bir yol gösterici bulunmaz.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O arkanızı dönüp gideceğiniz günden. Sizi Allah'tan koruyacak da yoktur. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık onu doğru yola iletecek biri yoktur!» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : O arkanıza dönüp gideceğiniz gün, yoktur size Allahdan bir himaye edecek, her kimi de Allah şaşırtırsa yoktur ona artık bir hidayet edecek
Fizilal-il Kuran : Arkanıza dönüp kaçacağın gün Allah'a karşı sizi koruyan bulunmaz. Allah kimi şaşırtırsa artık ona yol gösteren olmaz.
Gültekin Onan : "Arkanızı dönüp kaçacağınız gün; sizi Tanrı'dan koruyacak yoktur. Tanrı kimi saptırırsa artık onu doğruya yöneltecek bulunmaz."
Hakkı Yılmaz : (30-35) "Yine o iman etmiş olan kimse: “Ey toplumum! Şüphesiz ben, sizin hakkınızda Ahzâb'ın günü benzerinden; Nûh toplumunun, Âd'ın, Semûd'un ve daha sonrakilerin maceralarının benzerinden korkuyorum. Ve Allah, kulları için bir haksızlık, yanlışlık istemez. Ey toplumum! Şüphesiz ben, size gelecek o çağrışma-bağrışma/ kaçışma gününden; arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Sizin için Allah'tan koruyan biri yoktur. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık onun için bir yol gösterici yoktur. Ve andolsun ki, bundan önce size Yûsuf delillerle gelmişti. O zaman da o'nun size getirdiği şeylerde şüphe edip durmuştunuz. Sonunda o öldüğünde de, “Bundan sonra Allah, asla elçi göndermez” dediniz. Allah, şu kendilerine gelmiş bir güç olmaksızın, Allah'ın âyetleri/alâmetleri/göstergeleri hakkında mücâdele eden, aşırı giden, şüpheci olan kişileri işte böyle şaşırtır. Bu durum, Allah katında ve iman edenler yanında buğz olarak büyüktür. İşte Allah, her böbürlenen zorbanın kalbi üzerine damga basar” dedi. "
Hasan Basri Çantay : «(O gün, hesâb yerini) arkanızda bırakıb (cehenneme) döneceğiniz gündür. (O gün) sizi Allah (ın azabın) dan hiçbir kurtarıcı yokdur. Allah kimi şaşırtırsa onun yolunu bir doğrultucu da yokdur».
Hayrat Neşriyat : (32-33) 'Ey kavmim! Doğrusu ben sizin için bağrışıp çağrışma gününden (kıyâmet gününden, hesab yerine) arkanızı dönen kimseler olarak (Cehenneme) gideceğiniz günden korkuyorum. (O gün) sizi Allah’(ın azâbın)dan kurtaracak hiçbir kimse yoktur. Bununla berâber Allah kimi (isyanındaki inadı yüzünden) dalâlete atarsa, artık onu hidâyete erdirecek hiçbir kimse yoktur.'
İbni Kesir : Arkanıza dönüp kaçacağınız gün, sizi Allah'a karşı koruyan bulunmaz. Allah, kimi saptırırsa; onu doğru yola getirecek yoktur.
İskender Evrenosoğlu : Arkanızı dönüp kaçacağınız gün sizin için Allah'tan (Allah dostlarından) bir koruyucu yoktur. Allah kimi dalâlette bırakırsa, artık onun için bir hidayetçi yoktur.
Muhammed Esed : ki o Gün sizi Allah(ın elin)den kurtaracak kimse bulamayacak ve arkanızı dönüp kaç(mak istey)eceksiniz, çünkü Allah kimi şaşırtırsa artık ona yol gösteren olmaz.
Ömer Nasuhi Bilmen : «O arkanıza dönüp gideceğiniz gün sizin için Allah'tan bir koruyacak yoktur ve her kimi Allah sapıtırsa onun için doğru bir yola vardıracak yoktur.»
Ömer Öngüt : "Arkanıza dönüp kaçacağınız gün, Allah'a karşı sizi himaye eden bulunmaz. Allah'ın saptırdığını doğru yola getirecek yoktur. "
Şaban Piriş : O gün arkanızı döner, kaçarsınız. Fakat, sizi Allah’tan koruyacak hiçbir şey yoktur. Allah kimi sapıklıkta bırakırsa, onun bir kılavuzu yoktur.
Suat Yıldırım : "O gün arkanızı dönüp kaçmak istersiniz ama ne çare! Sizi Allah’ın azabından koruyacak hiç kimse bulunmaz. Evet Allah kimi şaşırtırsa, artık ona yol gösteren olmaz."
Süleyman Ateş : O gün arkanızı dönüp kaç(mak ist)ersiniz ama sizi Allâh(ın azâbın)dan kurtaracak kimse yoktur. Allâh kimi şaşırtırsa artık ona yol gösteren olmaz.
Tefhim-ul Kuran : «Arkanızı dönüp kaçacağınız gün; sizi Allah'tan koruyacak yoktur. Allah, kimi saptırırsa artık onu doğruya yöneltecek bulunmaz.»
Ümit Şimşek : 'O gün arkanızı dönüp kaçarsınız; oysa sizi Allah'ın elinden kurtaracak birisi yoktur. Allah'ın saptırdığını ise kimse yola getiremez.
Yaşar Nuri Öztürk : "Bir gündür ki o, sırtınızı dönerek kaçmaya çalışırsınız fakat Allah'a karşı sizi koruyacak kimse olmaz. Allah'ın saptırdığının, yol göstereni yoktur."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}