"Rabbi" ifadesi tarandı:
# İçinde "Rabbi" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ر ب ب|RBBربRBrabbiRabbi(is the) Lord31x
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi the Lord 1:2
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord" 2:126
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord" 2:260
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 3:35
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord," 3:36
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord" 3:38
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord" 3:40
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord" 3:41
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord" 3:47
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Ya Rabbi """O my Lord!" 5:25
ر ب ب|RBB رب RB rabbe Rabbi (the) Lord 5:28
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi Lord 6:45
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi Lord 6:162
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi iken (is) the Lord 6:164
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi Lord 7:54
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 7:61
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 7:67
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 7:104
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine Lord 7:122
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 7:143
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 7:151
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 7:155
ر ب ب|RBB رب RB rabbu rabbidir (is the) Lord 9:129
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi Lord 10:10
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi'ndendir (the) Lord 10:37
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 11:45
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 11:47
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord," 12:33
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord, 12:101
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi (is) the Lord 13:16
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 14:35
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord! 14:36
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord! 14:40
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 15:36
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 15:39
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 17:24
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 17:80
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbinden (the) Lord 17:102
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir (is) the Lord 18:14
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 19:4
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim my Lord 19:4
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim my Lord, 19:6
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 19:8
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 19:10
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir Lord 19:65
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 20:25
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim my Lord, 20:84
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 20:114
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 20:125
ر ب ب|RBB رب RB rabbi sahibi Lord 21:22
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir (is the) Lord 21:56
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 21:89
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 21:112
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 23:26
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord," 23:29
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 23:39
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi (is the) Lord 23:86
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 23:93
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord, 23:94
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 23:97
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord! 23:98
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 23:99
ر ب ب|RBB رب RB rabbu rabbidir (the) Lord 23:116
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 23:118
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi Teacher 25:30
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 26:12
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbinin (of the) Lord 26:16
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi (is the) Lord 26:23
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir """Lord" 26:24
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir """Lord" 26:28
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine Lord 26:48
ر ب ب|RBB رب RB rabbe Rabbi (the) Lord 26:77
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord! 26:83
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine (the) Lord 26:109
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 26:117
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine (the) Lord 26:127
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine (the) Lord 26:145
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine (the) Lord 26:164
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord! 26:169
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine (the) Lord 26:180
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbinin (of the) Lord 26:192
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 27:8
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 27:19
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir (the) Lord 27:26
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord," 27:44
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 27:44
ر ب ب|RBB رب RB rabbe Rabbine (the) Lord 27:91
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 28:16
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 28:17
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 28:21
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 28:24
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi (the) Lord 28:30
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 28:33
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 29:30
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi- (the) Lord 32:2
ر ب ب|RBB رب RB rabbin Rab- a Lord 36:58
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir Lord 37:5
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord 37:100
ر ب ب|RBB رب RB rabbi sahibi (the) Lord 37:180
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 37:182
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 38:35
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir Lord 38:66
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 38:79
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 39:75
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi (the) Lord 40:64
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 40:65
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir (is the) Lord 41:9
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbinin (of the) Lord 43:46
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (to the) Lord, 43:82
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 43:82
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi Teacher 43:88
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbidir Lord 44:7
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 45:36
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) lord 45:36
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord," 46:15
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi (is the) Lord 53:49
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir Lord 55:17
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi- (the) Lord 56:80
ر ب ب|RBB رب RB rabbe Rabbi (the) Lord 59:16
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 63:10
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 66:11
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 69:43
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 71:5
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 71:21
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 71:26
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord! 71:28
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir (The) Lord 73:9
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi Lord 78:37
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi Lord 81:29
ر ب ب|RBB رب RB rabbe Rabbine (the) Lord 106:3
ر ب ب|RBBربهRBHrabbuhuRabbi"his Lord?"""12x
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- his Lord 2:37
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin his Lord. 2:112
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord 2:124
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord 2:131
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi his Lord, 2:258
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- His Lord 2:275
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbi olan his Lord, 2:282
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbi olan his Lord. 2:283
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- his Lord 2:285
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord, 3:38
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- "his Lord?""" 6:37
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) its Lord, 7:58
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi "his Lord?""" 7:75
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord 7:142
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord, 7:143
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord 7:143
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinden "his Lord?""" 10:20
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinden his Lord, 11:17
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine (to) his Lord 11:45
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord. 12:24
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord, 12:34
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu efendisine (to) his master 12:41
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi efendisine (to) his master, 12:42
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- "his Lord?""" 13:7
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- "his Lord?""" 13:27
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord 15:56
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord. 18:50
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord, 18:57
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine his Lord, 18:87
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine (with) his Lord, 18:110
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine (of) his Lord 18:110
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine (to) his Lord 19:3
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbleri- his Lord 19:55
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine (to) his Lord 20:74
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord, 20:121
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord, 20:122
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord. 20:127
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbin- "his Lord?""" 20:133
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine (to) his Lord, 21:83
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine (to) his Lord, 21:89
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin his Lord. 22:30
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin his Lord. 23:117
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine his Lord 25:55
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine his Lord 25:57
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- "his Lord?""" 29:50
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord, 32:22
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord. 34:12
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine (to) his Lord 37:84
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbinden (of) his Lord 38:24
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord, 38:41
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord 39:8
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord? 39:9
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- his Lord. 39:22
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord. 40:26
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord, 44:22
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- his Lord 47:14
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord 53:18
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord, 54:10
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (before) his Lord 55:46
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu onun Rabbi his Lord, 66:5
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- his Lord, 68:49
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord, 68:50
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbini (of) his Lord, 72:17
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine his Lord 73:19
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine his Lord 76:29
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine his Lord 78:39
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord 79:16
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (before) his Lord, 79:40
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbi his Lord 84:15
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord 87:15
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord 89:15
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord, 92:20
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord. 98:8
ر ب ب|RBBربهاRBHErabbuhāRabbiher Lord1x
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbuhā Rabbi her Lord 3:37
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbihā Rabbinin of its Lord. 14:25
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbihā Rabbinin (of) its Lord 39:69
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbihā Rabbinin (of) its Lord. 46:25
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbihā Rabbinin (of) its Lord 65:8
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbihā Rabbinin (of) her Lord 66:12
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbihā Rabbine their Lord 75:23


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}